Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

T. Hakem Heyeti

YILLARA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞVURU PARASAL SINIRLARI:

  YILI                     İLÇE THH        İL THH                GEÇERLİLİK TARİHİ
2010 Yılı                       938,75          2.450,67 TL'dir. (1 Ocak 2010- 31 Aralık 2010)
2011 Yılı                    1.031,87          2.693,78 TL'dir. (1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011)
2012 Yılı                    1.161,67          3.032,65 TL'dir. (1 Ocak 2012- 31 Aralık 2012)
2013 Yılı                    1.191,52          3.110,58 TL'dir. (1 Ocak 2013- 31 Aralık 2013)
2014 Yılı                    1.272,19          3.321,17 TL'dir. (1 Ocak 2014- 28 Mayıs 2014 tarihine kadar)
2014 Yılı                    2.000,00          3.000,00 TL'dir. (28 Mayıs 2014- 31 Aralık 2014 tarihine kadar)
2015 Yılı                    2.200,00          3.300,00 TL'dir. (1 Ocak 2015- 31 Aralık 2015)
2016 Yılı                    2.320,00          3.480,00 TL'dir. (1 Ocak 2016- 31 Aralık 2016)
2017 Yılı                    2.400,00          3.610,00 TL'dir. (1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017)
2017 Yılı                    4.000,00          6.000,00 TL'dir. (Resmi Gazete: 20 Aralık 2017 Sayı:30276)
2018 Yılı                    4.570,00          6.860,00 TL'dir. (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018)
2019 Yılı                    5.650,00          8.480,00 TL'dir. (1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019)
2020 Yılı                    6.920,00        10.390,00 TL'dir. ( 1 Ocak 2020- 31 Aralık 2020)


2020 YILINA AİT TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL SINIRI31 Aralık 2019 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30995
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altıbindokuzyüzyirmi) Türk Lirası ile 10.390 (onbinüçyüzdoksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir.
Yetki
MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.
(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.
(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.HAKEM HEYETLERİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI
İSTANBUL PROGRAMINDA VERİLEN EĞİTİME AİT SUNUM ve MAKALE YAZISI

Eğitim Sunumu "POWER POİNT"  "PDF"
Makale           "PDF"

Tüketici Danışmanı Mehmet İMREK, diyor ki;

Bir mal veya hizmet alımında yaşadığınız sorunlarla ilgili olarak yasal haklarınız nelerdir, başvurunun parasal sınırları ve başvurular nereye yapılmalıdır şeklindeki yol gösterici bilgileri aşağıda şöyle açıklamıştır.

***Her şeyden önce satın aldığınız mal veya hizmetin satış belgesini (Fatura veya kasa fişi, kredi kartı slipi vb.) mutlaka alınız ve saklayınız.

***Ürüne ait GARANTİ BELGESİNİ satıcıya mutlaka onaylatınız. (Fatura garanti belgesi yerine geçmez. Satıcının bu yanlış bilgilendirmesine itibar etmeyiniz.)

***Ürünün kutusu içinde kullanma kılavuzu kitapçık veya CD ortamında  Türkçe yazılı olmak kaydıyla mutlaka olmalıdır. (Kullanma kılavuzu bulunmayan ürünü almayınız.)

***Ayıplı mal veya hizmetle ilgili bir sorun yaşarsanız; öncelikle bu ayıbı satıcıya bildiriniz. Bu bildirim kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılmalıdır. 
              Bunu şöyle açıklayabiliriz;
           Satın aldığınız ürün ilk altı ay içerisinde veya garanti süresi içerisinde (Garanti süresi yasa hükmüne göre en az 2 yıldır.) ortaya çıkar ise bu ayıbın satıcıya yazılı şekilde (E-Posta, Teyitli Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup) bildirilmesi gerekir. Bunun bir nüshasını kendinizde saklayınız. Önerimiz bunun iadeli taahhütlü mektup ile yapılması şeklidir. 

***Sorununuz satıcı/sağlayıcı tarafından çözümlenmez ise bu durumda yukarıda anlattığımız belgelerin birer fotokopisi ve hazırladığınız dilekçeyle birlikte ikamet ettiğiniz veya satıcının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem heyetine başvurunuz. Tüketici Hakem heyetine bizzat başvuru yapabileceğiniz gibi iadeli taahhütlü mektup ilede başvurunuzu yapabilirsiniz.

Eğer iadeli taahhütlü mektup ile bu bildirimi yaparsanız, posta gönderi eklerini aşağıdaki örnekte olduğu gibi düzenleyiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Dilekçesi Örneği:

T.C.
……………………… VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikayetçi: ………………………………. (TCK No: ……………………………..)
Adresi: ………………………………………………………………………………
Gsm/E-Posta: (…….) …………………………/………………………………@.....................

Şikayet Edilen: ………………………………… Tic. Ltd. Şti.
Adresi: ………………………………………………………………………………………….

Şikayetin Parasal Değeri: ………………………. TL

Konusu: Ayıplı Mal.

Açıklamalar:
1-) ………………………………………………………..
2-) ………………………………………………………..
3-) ………………………………………………………..
4-) Açıklanan sebeplerle Tüketici Hakem Heyetine başvuru zorunlu hale gelmiştir.

Hukuki Sebepler: 6502 Sayılı Tüketici Kanunu, Yönetmelik ve sair diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller: Ürüne ait fatura/fiş, garanti belgesi, servis fişi, servis onarım raporu, yazışmalar, ihtarname, posta gönderisi ekleri, bilirkişi, tanık ve bilcümle kanuni deliller.

Sonuç ve Talep: Arz ve izah olunan sebepler ve ekli deliller ışığında;
Ayıplı mala ait fatura bedeli tutarı olan …….. TL’nin iadesi ve bu tutara şikayet başvuru tarihinden itibaren uygulanacak Merkez Bankası avans faizininde eklenerek birlikte tarafıma iadesine,
Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …../…../201…

Şikayetçi: ………………..
İmza: ………………….

Ekleri:
1-Fatura
2-Garanti Belgesi
3-Yazışmalar
4-İhtarname ve Posta Gönderisi Ekleri.
5-Servis Teslim Fişi
6-Servis Raporu 
Posta Gönderisi Örneği:

         Alıcı kısmına aşağıdaki gibi yazınız.
T.C. ……………. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı
(Şikayet Başvuru Dilekçesi ve Ekleri)

….. Mah. ……. Cad. Hükümet Konağı No:1 K:1
………………../……………………..Mektup Zarfı Örneği:


Mektup zarfını aşağıdaki gibi düzenleyiniz.
Gönderen: Ali Tokalakçı
Seddülbahir Mah. 11. Sok.
Gül Apt. No:7 D:14
Merkez/Yozgat
                  
                                               Alıcı:
                                               T.C. ………. Valiliği/Kaymakamlığı
                                               Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı

                                               Hükümet Konağı
                                               Merkez/Yozgat
                          (Bu zarf içinde şikayet başvuru dilekçesi  ve … adet ekleri bulunmaktadır.)

YILLARA GÖRE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ PARASAL DEĞERLERİ

Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularda şikayet parasal alt ve üst sınırlar değişmiştir. Buna göre değeri 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak parasal alt ve üst sınır şöyle olmuştur. İlçelerde 4.570,00.-TL’ye kadar, İllerde 6.860,00 TL'ye kadar ve Büyükşehir statüsündeki illerde ise 4.570,00 TL'nin üzeri, 6.860,00 TL'nin altındaki parasal değerdeki şikayet başvurularınızı ikamet ettiğiniz yerdeki veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine dilekçe ile yapabilirsiniz. 6.860,00 TL' nin üzerindeki şikayetler için Tüketici Mahkemelerinde dava açılmalıdır.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 68- (3.) Maddesine göre;
Şikayet Başvuruları için tüketici,
***İkamet ettiği yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabileceği gibi
***Tüketici işleminin yapıldığı (Satıcı) yerdeki Tüketici Hakem Heyetine başvuru yapabilecektir.
*************************************************************************

26 Aralık 2018 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 30637
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların, 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)’nde 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 23,73 (yüzde yirmiüç virgül yetmişüç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir. 
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrası ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 5.650 (beşbinaltıyüzelli) Türk Lirası ile 8.480 (sekizbindörtyüzseksen) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir.
Yetki
MADDE 4 – (1) İl Tüketici Hakem Heyetleri il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.
(2) Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine yapılabilir.
(3) İkinci fıkra uyarınca başvuru yapılabilecek ilçede Tüketici Hakem Heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler o ilçe kaymakamlığına başvuru yapabilir. Yapılan bu başvurular, kaymakamlıklarca gereği yapılmak üzere Bakanlıkça belirlenen yetkili Tüketici Hakem Heyetine intikal ettirilir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


RESMİ GAZETE
TARİH: 31 Aralık 2017 Pazar  SAYI: 30287 TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN

68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN

6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN

ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)’nde 2017 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 14,47 (yüzde on dört virgül kırk yedi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2018 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 4.570 (dört bin beş yüz yetmiş) Türk Lirası ile 6.860 (altı bin sekiz yüz altmış) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,
görevlidir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
*************************************************************************************************** BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 20 Aralık 2017 Çarşamba Sayı:30276
Kanun No. 7063                                            Kabul Tarihi: 6/12/2017
MADDE 11-
7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.

İlçe hakem heyetleri 4.000,00 TL'ye kadar başvuruları kabul edecektir. (20/12/2017 Tarihinden itibaren)
İl hakem heyetleri ise 6.000,00 TL'ye kadar olan başvuruları kabul edecektir. (20/12/2017 Tarihinden itibaren)
Büyükşehirlerde 4.000,00 TL'nin üzeri, 6.000,00 TL'nin altındaki başvurular İl hakem heyetine başvuru yapılacaktır. (20/12/2017 Tarihinden itibaren)
İlçe hakem heyetleri 2.400,00 TL'ye kadar başvuruları kabul edecektir. (2017 Yılında)
İl hakem heyetleri ise 3.610,00 TL'ye kadar olan başvuruları kabul edecektir. (2017 Yılında)
Büyükşehirlerde 2.400,00 TL'nin üzeri, 3.610,00 TL'nin altındaki başvurular İl hakem heyetine başvuru yapılacaktır. (2017 Yılında)

Buradaki önemli ayrıntı ise şu şekilde izah edilebilir. Örneğin Çankırı il merkezinde yaşayan bir tüketici 3.610 TL'ye kadar olan şikayeti için başvurusunu hakem heyetine yapabilecek iken ilçesinde yaşayan bir tüketicinin 2.400 TL'ye kadar olan bir şikayeti için başvuruda bulunma hakkı vardır. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda, İllerde valilik Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerinde bulunmaktadır. Hakem heyetlerinin 2017 yılı için ilçelerde 2.400 TL'ye kadar, illerde ise 3.610 TL'ye kadar olan kararları bağlayıcı olup İİK hükümlerine göre icra kabiliyeti vardır. Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurular ücretsizdir. 

Madde-23: Buraya yapılan başvurular en geç 6 (Altı) ay içinde sonuçlandırılmak zorundadır. Ancak yapılan başvurunun niteliği, başvurunun konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla 6 (Altı) ay daha uzatılabilir.  (TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ-RESMİ GAZETE: 5 Temmuz 2014 Sayı:29051)

Tüketici Hakem Heyetleri 2014 yılı Ocak ayından itibaren vekalet ücretine de hüküm verebilmektedir. Yine en önemli bir değişiklikte kaybeden satıcı bundan böyle hakem heyeti bilirkişi ve tebligat ücretini amme alacağı olarak devlete ödeyecektir.
20 Aralık 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırları  ilçelerde 4.000,00 TL'ye, illerde ise 6.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar  geçerli olacak Tüketici Hakem Heyetleri parasal sınırları  ilçelerde 2.400,00 TL'ye, illerde ise 3.610,00 TL'ye çıkarılmıştır.

6.000,00 TL üzerindeki parasal değerler için Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılması zorunludur. Tüketici Mahkemesi bulunmayan illerde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla "ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ"ne başvuru yapılabilir.


BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNResmi Gazete: 20 Aralık 2017 Çarşamba Sayı:30276
Kanun No. 7063                                            Kabul Tarihi: 6/12/2017
MADDE 11- 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Değeri” ibaresi “Tarafların İcra ve İflas Kanunundaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri” şeklinde, “iki bin” ibareleri “dört bin” ve “üç bin” ibareleri “altı bin” şeklinde değiştirilmiştir.
-------------------------------------------------------------------------------------------
3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete
Sayı : 29907
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:
a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
görevlidir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 Aralık 2015 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29568
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN
6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN
ARTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırların, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Parasal sınırlar
MADDE 3 – (1) Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası,
olarak tespit edilmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 Aralık 2014 CUMARTESİ        Resmî Gazete Sayı :29218

TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 68 İNCİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİNİN 6 NCI MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL SINIRLARIN ARTTIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TGM-2014/2)

Parasal Sınırlar
MADDE 1 – (1) 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar, 15/11/2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No:441) tespit edilen 2014 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 10,11 (yüzde on virgül on bir) artış esas alınarak, 1/1/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesi gereğince; Tüketici hakem heyetlerinin, uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin parasal sınırlar;
a) İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 2.200 Türk Lirası,
b) Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası,
c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 3.300 Türk Lirası,
ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerdeki il tüketici hakem heyetleri için parasal sınır, 2.200 Türk Lirası ile 3.300 Türk Lirası arası olarak tespit edilmiştir.

Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2020 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI:
 

31 Aralık 2019 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 30995
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2020 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512)’nde 2019 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 22,58 (yüzde yirmiiki virgül ellisekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.2017 Yılı 6502/77. Maddesine Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarı

3 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete
Sayı : 29907
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2017 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474)’nde 2016 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %3,83 (yüzde üç virgül seksen üç) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesinin;
1/1/2017-31/12/2017
TL
Birinci fıkrasındaki ceza miktarı
240
İkinci fıkrasındaki ceza miktarı
240
Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
1.206
Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
24.140
1.206
Beşinci fıkrasındaki ceza miktarı
120.706
Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
240
Yedinci fıkrasındaki ceza miktarı
120.706
Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarı
6.035.332
603.532
Dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarı
6.034
120.706
12.070
Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı
120.706
12.070
1.206
On birinci fıkrasındaki ceza miktarı
12.070
On ikinci fıkrasındaki ceza miktarı
(a) bendi
12.070
(b) bendi
241.413
(c) bendi
6.034
120.706
(ç) bendi
6.034
(d) bendi
60.353
(e) bendi
60.353
(f) bendi
30.176
(g) bendi
6.034
On üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı
6.034
60.353
On dördüncü fıkrasındaki ceza miktarı
120.706
6.034
On beşinci fıkrasındaki ceza miktarının alt sınırı
30.176
On altıncı fıkrasındaki ceza miktarı
240
On sekizinci fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları
1.206 – 60.353
On dokuzuncu fıkrasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları
30.176 – 120.706.671

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2016 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları.

20 Aralık 2015 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29568
TEBLİĞ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN
77 NCİ MADDESİNE GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK
OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 10/11/2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)’nde 2015 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen %5,58 (yüzde beş virgül elli sekiz) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Ceza miktarları
MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesince uygulanacak ceza miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets