Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

8 Ağustos 2017 Salı

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.
Borç kesinleşmeden önce emekliden maaşına haciz konulması için önceden alınan muvafakkatname mahkemelerce kabul edilmemektedir. Bu nedenle emekli maaşına haciz konulan bir emekli İcra Hukuk Mahkemesinde dava açarak emekli maaşı hesabından yapılan kesintileri geri alabilmektedir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/12436 Esas, 02/02/2017 Tarih ve 2017/1233 Karar sayılı kararıda bu doğrultudadır.

5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

Ayrıca haciz işlemi talebinde bulunan yetkili personel hakkında görevi kötüye kullanma ve hakkın, haksız olarak ele geçirilmesi (İhkak-ı hak) suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır. Yine burada haciz işlemini tatbik eden icra memuru hakkında da, Kanuna aykırı işlem yapmak ve görevini kötüye kullanma suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır.

DİĞER EMSAL KARARLAR
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ-2014 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ-2015 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)

Dilekçe örneği Mehmet İMREK, tarafından hazırlanmıştır. Mevzuat ve İçtihat değişikliğinde farklı bir karar tesis edebilir.


SORUMLULUK REDDİ.
Mahkeme kararlarında farklılık olması durumunda Tüketici Hukuku Akademisi'nin ve Blog Yöneticisi Mehmet İmrek'in bir sorumluluğu yoktur.


Not: Bir tarafı tüketici, diğer karşı tarafı tacir olan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, Tüketici Mahkemesi'dir, Tüketici Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde de dava açılabilmektedir. Emeklide tüketicidir. Bilindiği gibi emekli maaşına bloke konulması genel olarak banka kredisi kullanan veya kredi kullanan birine kefil olan emeklinin maruz kaldığı bir durumdur.


……………………… TÜKETİCİ MAHKEMESİ/ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

Tedbir Taleplidir.

İcra Dosya No: ……........ / …………….. E.

İTİRAZ EDEN
DAVACI (BORÇLU)          : …………………………… (TCK. No: ………………..)
ADRESİ                          : ……………………………………………………………

KARŞI TARAF
DAVALI (ALACAKLI)         : ……………………….. Bankası A.Ş.
VEKİLİ                           : Av. …………………………
ADRESİ                          : ………………………………………………..

KONU                            :5510 Sayılı SGK Kanunu 93. md. si ve İİK. 82-83. md. leri hükmü gereğince;
1-   Emekli maaşıma, takip alacaklısının haciz yolu ile bloke koyması sebebiyle öncelikle  takibin tedbiren durdurulması ve bilahare iptalini,
2-   Emekli maaşımdan yapılan kesintilerin toplamının tarafıma  iadesi ve bu tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulanan yasal en yüksek değişken faizin de işletilerek toplamının birlikte davalı bankadan tahsili ile tarafıma iadesine karar verilmesi talebimden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :
1-) Davacı ...... Bankası A.Ş. nin ...... şubesinden .../.../201.. tarihinde ...... TL'lik bir tüketici kredisi kullandım.
2-) Davacı alacaklı banka, kredi sözleşmesinin imzalanması esnasında, kredi taksitlerinin emekli maaşımdan tahsili için borç kesinleşmeden İİK. 82. nci ve 83. maddelerine aykırı olarak muvafakat almıştır. 
3-) Davacı alacaklı …………………….. Bankası A.Ş. tarafından, ………………. Bankası A.Ş. nezdindeki ...... nolu emekli maaşı hesabımın tümüne haksız ve yürürlükteki yasaya aykırı olarak haciz yolu ile bloke koymuştur.
2-) Davacı alacaklı ……………………. Banka, işbu davanın ikame edildiği tarihe kadar emekli maaşı hesabımdan toplamda ..................  TL.  kesinti yapmıştır. Yapılan bu haksız ve yürürlükteki yasaya aykırı haciz işlemi sebebiyle maddi ve manevi olarak zor duruma düştüm. Yaşam hakkım bu parasal kısıtlama ile iyice zorlaşmış ve ailemle birlikte sürdürdüğümüz hayatımız idame edilemez duruma gelmiştir.
3-) SSK ve BAĞKUR’ dan emekli olan kişilerin emekli maaşlarına 5510 sayılı SGK kanunu 93. Maddesi hükmünce haciz konulamaz. Yine İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ve kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa'nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar muteber değildir, hükmünü amirdir.   Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2014/15994 Esas, 10/11/2014 Tarih ve 2014/17253 Karar- Yargıtay 13. Hukuk Dairesi; 2015/14950 Esas, 12/11/2015 Tarih ve 2015/33016 Karar, 2015/12436 Esas, 02/02/2017 Tarih ve 2017/1233 Karar sayılı kararıda bu doğrultudadır.
4-) ......... İcra Müdürlüğüne …/…/201… tarihinde yaptığım müracaatıma rağmen maaşımdan haczin kaldırılmadığı ve kesintilerin halen devam ettiğinden bahisle iş bu davayı Sayın Mahkemenizden ikame zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER        :5510 Sayılı yasanın 93. md. İİK. 82-83. md. ve sair diğer mevzuat.

SÜBUT SEBEPLERİ         : ………. İcra Müdürlüğü 201../…… Esas Nolu İcra dosyası (Sayın Mahkemeden İcra Dosyasının Celbini Talep Ederim.) ..... Bankası ..... Şubesi .... nolu emekli maaşı hesabı hesap özeti (Sayın Mahkemeden Hesap Özetinin Celbini Talep Ederim.) (Emsal Mahkeme Kararları, Yerleşik Yargıtay İçtihatları ve ispata yarar her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP              : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü ;
1-   Emekli maaşıma takip alacaklısının yaptığı haciz blokesinin öncelikle kaldırılmasına ve iptaline,
2-   Emekli maaşımdan yapılan kesintilerin toplamı ..... TL'nin tarafıma  iadesine ve bu tüm kesintilerin toplamına, mevduat hesaplarına uygulanan yasal en yüksek değişken faizin de eklenerek birlikte toplamının davalı bankadan tahsili ile tarafıma iadesine,
3-   Tüm yargılama giderlerinin davalıdan tahmiline,
     Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/201..

İTİRAZ EDEN DAVACI
(BORÇLU)
(Adı, Soyadı ve İmza)
ÖNEMLİ UYARI:
Bu sayfadaki bilgileri ve dilekçe örneğini tamamen veya kısmen bir başka elektronik veya yazılı basım ortamında yayınlamak izne tabidir. Ancak yazarın adı ve soyadı, kaynağı ve doğrudan adres linkine yer verilerek yayınlanabilir.

Sayfa Yazarı, Yöneticisi ve Editörü: Mehmet İMREK 08.08.2017 Saat:16.22
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets