Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

25 Haziran 2017 Pazar

İlamsız takiplerde, icra ödeme emrine itiraz dilekçesi örneği

İlamsız takiplerde, icra ödeme emrine/borca itiraz 

 • Aşağıdaki dilekçe örnektir. Kesin sonuç vermemesi halinde TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • İtirazın haklı gerekçelere dayanmaması (haksız itiraz) halinde itiraz eden borçlu taraf  % 20 icra inkar tazminatı ödeyebilir.
 • İcra ödeme emrine, tebligatın borçluya tebliği tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içinde icra ödeme emrinin gönderildiği icra müdürlüğüne aşağıdaki dilekçe örneği ile itiraz edilmelidir. Aksi halde borç kesinleşmiş olur. 
 •  Borçlunun, İcra ödeme emrine yaptığı itirazının alacaklıya tebliğ edilmesi gerekir.  
 •    İTİRAZ
     1 – Süresi ve şekli:
     Madde 62 – (Değişik: 18/2/1965-538/33 md.)
     İtiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. (Değişik ikinci cümle: 17/7/2003-4949/13 md.) İtiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapıldığı takdirde bu daire gereken masrafı itirazla birlikte alarak itirazı derhal yetkili icra dairesine gönderir; alınmayan masraftan memur şahsen sorumludur.
     (Değişik fıkra: 17/7/2003-4949/13 md.) Takibe itiraz edildiği, 59 uncu maddeye göre alacaklının yatırdığı avanstan karşılanmak suretiyle üç gün içinde bir muhtıra ile alacaklıya tebliğ edilir.
 •  
 • Takip alacaklısına, borcunuzun olmamasına rağmen yasal itiraz süresini geçirmiş olduğunuzdan dolayı ödemiş olduğunuz tutarı, ödeme yaptığınız tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde "MENFİ TESPİT" davası açarak geri alabilirsiniz.

İcra Ödeme Emri'ne, Borca İtiraz Dilekçesi Örneği

Not: Aşağıdaki dilekçe örneğini işaretli yerden itibaren işaretleyip kopyalayınız. Word dosyasına yapıştırınız. İlgili boşlukları doldurunuz. İki adet çıktı alınız. Ayrıca kimlik cüzdanınızın bir fotokopisini dilekçenin bir örneğine ekleyiniz. Dilekçenizi imzalayınız. İcra Müdürlüğüne diğer dilekçe örneğinide yanınıza alarak gidiniz. İcra dosyanızı görevliden alınız. İcra müdürüne dilekçenizi vererek işleme alınmasını sağlayınız. Diğer dilekçe örneğinin üzerine de icra müdüründen "ALINDI" şerhini yaptırınız ve onaylatınız. Ve bu dilekçeyi kendinizde saklayınız. Karşı taraf alacaklının bu itiraza karşı 1 (Bir) yıl içinde itirazın iptali davası açma hakkı vardır. Açılmadığı takdirde icra ödeme emri hükümsüz hale gelmiş olacaktır.
....................................................................................................................................................
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

T.C.
……………………… (       ) İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE


Dosya No: 201…/.............. Esas


Borca İtiraz Eden
(Borçlu)                     : ...................……………. (TCK. No: ...............................)

Adresi                        : ...............................................................................................................


Alacaklı                     : ................................................................................................................

Adresi                        : ................................................................................................................

Tebellüğ Tarihi         : ...../..../201...


Konu                          : Ödeme emrine itiraz ettiğimizin bildirilmesi dileğidir.

Açıklamalar              :

Yukarıda esas numarası yazılı dosyadan tarafıma ilamsız takip, mahsus yolla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Yasal süresi içinde İİK. 62. Maddesi gereğince itirazlarımı sunuyorum.
Şöyle ki;

1-) Alacaklı görünen tarafa herhangi bir borcum yoktur.

2-) Aramızda bir hukuki ilişki olmamış, sözleşme yapılmamıştır.

3-) Bu nedenle takibe, borca, ödeme emrine, faiz oranına ve işlemiş faize, ferilerine açıkça itiraz ediyorum.

Sonuç ve Talep          : Açıklanan nedenlerle; icra takibine, ödeme emrine, faize, faiz oranına, borca ve bilcümle ferilerine itiraz etmiş olduğumdan bahisle açılan icra takibinin durdurulmasına, işbu itirazımın alacaklı tarafa İİK. 62/2. Md. (Değişik fıkra: 17/7/2003-4949/13 md.)  gereğince tebliğine karar verilmesini saygıyla talep ederim. .../.../201...


Ödeme Emrine İtiraz Eden (Borçlu)

Adı ve Soyadı : .................………………..
İmza                : ...........................................


EKİ: Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

*****************************************************************************


Borçlu Banka, yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir.


T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        
Esas No           : 2017/2756  
Karar No        : 2017/3371
Karar Tarihi  : 20.03.2017

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalı bankadan konut kredisi kullandığını, davalı banka tarafından farklı isimler adı altında toplam 7000. TL kesinti yapıldığını ileri sürerek bu kesinti için icra takibine başvurduğunu, davalının takibe itiraz ettiğini, takibin durduğunu belirterek itirazın iptaline, %20 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile davalının icra dosyasına yapmış olduğu itirazın iptaline, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nın 67. maddesinin 2.fıkrası hükmünce, icra - inkar tazminatına hükmedilebilmesi için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacağını mahkemede dava ederek haklı çıkması gerekir. Burada borçlunun kötü niyetli itiraz etmiş bulunması yasal koşullardan değildir. İnkar tazminatı, aleyhinde yapılan icra kovuşturmasına itiraz edip duran ve işin itirazla çabuk bitirilmesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan ayrı, alacağın likit ve belli olması gerekir. Daha geniş bir açıklama ile borçlu tarafından alacağın gerçek miktarı belli, sabit ve belirlenmek için bütün unsurlar bilinmesi mümkün nitelikle olması yeterlidir. Borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise, alacağın likit ve muayyen olduğunun kabulü zorunludur. Öte yandan, alacağın muhakkak bir belgeye bağlı olması da şart değildir. Açıklanan yasal kuralların ışığında takip konusu alacak değerlendirildiğinde, borçlu yalnız başına ne kadar borçlu olduğunu tespit edebilecek konumda bulunması nedeniyle alacağın likit ve muayyen nitelikte olduğunun kabulü ile icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekir. Mahkemece, davacının bu istemi hakkında kabul kararı verilmesi gerekirken, yazılı şekilde icra inkar tazminatı talebinin reddedilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, usulün 438/7.maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle mahkeme kararının hüküm bölümünün 1 numaralı fıkrasında yer alan “ İcra inkar tazminatı hükmedilmesine yer olmadığına ” cümlesinin hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine aynen "Davacı lehine hüküm altına alınan asıl alacak üzerinden % 20 icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya verilmesine” cümlesinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets