Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

9 Mayıs 2017 Salı

Yönetici kat malikleri adına dava açamaz.

Yönetici kat malikleri adına dava açamaz.

Ortak alanlardaki zararın tazmini için her bir bağımsız bölüm malikinin
kendisinin dava açması gerekir. Diğer bağımsız bölüm maliklerinin, kat malikleri kurulu kararı ile de olsa yöneticiye yetki vermesi ve yöneticinin kat malikleri adına dava açması hukuken mümkün değildir.
T.C.
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
Esas No : 2014/28340
Karar No : 2015/37992
Karar Tarihi : 18.02.2016


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
İHBAR OLUNAN: 1-... 2-...

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacılar, davalı tarafından inşaa edilen ...Merkez ... Konutları Toplu Yapı Yönetimini temsil eden kişiler olduklarını, yönetim planında kendilerine dava açma yetkisi verildiğini belirterek, buna göre sitenin ortak alanlarındaki eksik ve ayıplı imalatlardan kaynaklı zararların giderimi için, fazlaya ilişkin hakkın saklı kalması koşuluyla, 2.000TL tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini istemişler; 10.04.2014 tarihli ıslah dilekçesiyle taleplerini 24.750,00TL olarak artırmışlardır.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, açılan davanın kabulüne, gizli ayıptan kaynaklı 26.750,00TL alacağın davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, 2.000,00TL'ye dava tarihinden itibaren, geriye kalan 24.750,00TL'ye ıslah tarihi olan 10/04/2014 tarihinden itibaren yasal faiz yürütülmesine, karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Davacılar, davayı, davaya konu konutların Yönetim kurulu üyeleri olarak açmışlardır. Dava, konutların ortak alanlarına ait eksik ve ayıplı işlerden kaynaklanmaktadır. Oysa, ortak alanlardaki zararın tazmini için her bir bağımsız bölüm malikinin kendisinin dava açması gerekir. Diğer bağımsız bölüm maliklerinin, kat malikleri kurulu kararı ile de olsa yöneticiye yetki vermesi ve yöneticinin kat malikleri adına dava açması hukuken mümkün değildir. Dairemizin evvelki uygulamalarında her ne kadar, yöneticiler ancak varsa kendi bağımsız bölümleri için kendi paylarına yönelik olarak dava açabilir ve açılan davaya bu şekilde devam edilebilir, denilmekte idiyse de, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 16.12.2015 tarihli...Karar sayılı ilamında “Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bir kısım üyelerce, yönetici veya yönetim kurulu üyelerinin bir kısmının aynı zamanda kat maliki olması halinde, açılan davaya kat maliki olan yönetim kurulu üyesinin payı oranında devam edilerek hüküm kurulması gerektiğine ilişkin değişik gerekçe ile yerel mahkeme kararının bozulması gerektiği görüş olarak belirtilmiş ise de, somut olaydaki davanın yönetim kurulu adına verilen vekaletname kapsamında açıldığı, kat maliki olan yönetim kurulu üyesinin kendi adına vekaletname vermediği, temliki tasarrufa ilişkin olarak yukarıda belirtilen 45. madde uyarınca kat malikleri kurulunun oybirliği ile karar alması gerektiği gerekçeleriyle kurul çoğunluğu tarafından azınlık görüşü benimsenmemiştir.” denildiğinden, bundan sonra yöneticilerin veya yönetim kurulu üyelerinin hiçbir şekilde ortak alanlara ilişkin eksik ve ayıplı imalatlarla ilgili dava açma ehliyetinin olmadığının kabulü gerekmektedir. Hal böyle iken, somut olayda davacıların aktif dava ehliyetlerinin olmadığı düşünülmeksizin yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2-Bozma nedenine göre davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle kararın BOZULMASINA, 2. bent gereğince davalının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.02.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

"Güncel Yargı Kararlarını Bloğumuzda Bulabilirsiniz."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets