Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

14 Kasım 2016 Pazartesi

TÜKETİCİ DAVALARINDA, İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

İstinaf dilekçesi
MADDE 342- (1) İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir.
(2) İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:
a) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve adresleri.
b) Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.
c) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı.
ç) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih.

            d) Kararın özeti.
e) Başvuru sebepleri ve gerekçesi.
f) Talep sonucu.
g) Başvuranın veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.
(3) İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.
İstinaf dilekçesinin verilmesi
MADDE 343- (1) İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir alındı belgesi verilir.
(2) Kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye verilmiş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece yukarıdaki fıkraya göre işlem yapıldıktan sonra kararı veren mahkemeye örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir.
(3) İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 118 inci madde hükmü uygulanır.
(4) Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı kalınmaksızın, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.
Harç ve giderlerin yatırılması
MADDE 344- (1) İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması hâlinde, 346 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır.
Başvuru süresi
MADDE 345- (1) İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.


ÖNEMLİ NOT: 
İSTİNAF YOLUNA BAŞVURU, BİR TEMYİZ BAŞVURUSU DEĞİLDİR..

TÜKETİCİ DAVALARINDA İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURMA
İSTİNAF DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ BLOG EDİTÖRÜ MEHMET İMREK TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

________________________________________________________________________________________


………………… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

…………..…. TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDosya Esas No
201.../..........
Karar No
201.../..........

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN
(DAVACI)                              : ……………………………… (TC: ………………………)
                                               ………………………………………………………………………..

VEKİLİ                                 : Av. ………………………….. (TC: ………………………)
………………………………………………………………………..

DAVALI                                : ………………………… BANKASI A.Ş.
………………………………………………………………………..

VEKİLİ                                 : Av. ……………………………..
                                               ………………………………………………………………………

TALEBİN KONUSU             : ………. Tüketici Mahkemesi’nin …/…/201.. Gün ve …./…. E.,  …../…… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde KALDIRILMASI, ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda "Davamızın kabulüne" karar verilmesi isteminden ibarettir.

KARARIN TARAFIMIZA
TEBLİĞ TARİHİ                  : …../…./201…


BAŞVURU SEBEPLERİ VE GEREKÇESİ;

1- KARARIN ÖZETİ                :

............ Tüketici Mahkemesi’nin 13/10/2016 Gün ve 2015/819 E.,  2016/2169 K.   sayılı kararında müvekkilimin,  davalı bankanın ........... şubesinden 04.06.2006 tarihinde kullandığı 85.000,00 TL’lik konut kredisi sözleşmesi açılışında; “dosya masrafı, ekspertiz ücreti, komisyon vb. gibi” adlar altında haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak kesilen masraf bedelleri ve bu masraf bedelleriyle birlikte ikincil olarak (BSMV) tahsil edilen masraf kesintilerinin HMK. 107. Maddesi gereğince (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) şimdilik “3.301,00 TL” sinin “avans faizi” ile birlikte iadesi ve belirsiz alacağın tespiti ve tahsili için davamızı açmış idik.
Yerel Mahkeme, davalı bankanın verdiği cevap dilekçesi ve bu dilekçe ekinde verilen belgelerden davanın kısmen kabulüne ve “............. TL” nin müvekkile iadesine karar vermiştir. Ayrıca bu miktara dava tarihinden itibaren yasal faizinde eklenerek birlikte müvekkile iadesi ile “karşı taraf davalı banka lehine de 900,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınıp, davalı yana ödenmesine karar vermiştir.”

2- USUL YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3- ESAS YÖNÜNDEN BAŞVURU SEBEPLERİ:
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

TALEP SONUCU                  : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sunulu sebepler ve belirttiğimiz gerekçelerle;

1-      ………. Tüketici Mahkemesi’nin …/…/201.. Gün ve …./…. E.,  …../…… K.  
sayılı kararının istinaf incelemesi neticesinde kaldırılmasına ve yeniden yargılama yapılarak talebimiz doğrultusunda davamızın kabulüne karar verilmesine,
2-      Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf (DAVACIYA/DAVALIYA) yükletilmesine, karar verilmesini bilvekale saygılarımla arz ve talep ederim. …./…./201…

İstinaf Yoluna Başvuran (Davacı/Davalı)
(VEKİLİ)
Av. ……………………….EK:
1-Onanmış Vekâletname Örneği.
2-…………………………………
3-…………………………………        

NOT: Talep Sonucu bolümünün 2. Maddesine,İstinaf Yoluna başvuran Davacı ise (Davalıya yükletilmesine) Davalı ise (Davacıya yükletilmesine) şeklindeki cümlenin birini yazacaktır.

Ayrıca dilekçe içeriğini usul ve esasa aykırı olan hususları sıralı madde halinde olarak yazınız.
Gerekçenizi; Kanun, Yönetmelik, Tebliğ maddeleri ve Yargı Kararlarından emsal örnekler vererek destekleyiniz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets