Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

17 Kasım 2016 Perşembe

İşyeri dışında yapılan tuzak satışlar!Sayfadaki yazıların tüm hakkı TÜKETİCİ HUKUKU AKADEMİSİ' ne aittir. Yayınlanacak mecrada doğrudan link adresi verilmek kaydıyla yayınlanabilir.

Bu bilgilendirme yazısı ve dilekçe örneği Mehmet İMREK tarafından hazırlanmıştır.

Bu yazıda hiçbir firma doğrudan veya zımnen hedef alınmamıştır. Tüketiciyi doğru bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın izni alınmadan MEB adı kullanılarak satış yöntemiyle dolandırıcılık yapılmaktadır. MEB tarafından yetkilendirilmiş firmaları bakanlığın web sitesinden öğreniniz.

İŞYERİ DIŞINDA KURULAN SATIŞ SÖZLEŞMELERİ
(KAPIDAN SATIŞ)

Satış mağazasına bizzat gitmeden satıcının veya temsilcisinin işyeri dışında eve, okula veya bulunduğunuz ortama gelerek pazarlama yöntemiyle yapılan bir satış türüdür. Bu satış türü daha çok küçük ev aletleri, elektrikli aletler, elektronik ürünler, sağlık ürünleri, güzellik ve makyaj ürünleri ve canlı eğitim hizmeti ve materyalleri vb. gibi ürünleri ve hizmetleri kapsamaktadır.

Tüketicinin bu satış işleminden 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai bir şart ödemeksizin satıştan cayabileceği satıcı tarafından tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü vardır.Satıcı, satış sözleşmesinin kurulumu tarihini tüketicinin kendi el yazısı ile sağlaması ve imzalattırması,

Satıcı, tüketicinin kendi el yazısı “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ve “ Ondört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” şeklinde bir yazılı şerhini sözleşmeye yazmasını sağlamak zorundadır.

Bunlardan birinin veya birkaçının sözleşmede bulunmaması halinde tüketicinin 14 günlük süreye bağlı kalmadan cayma süresinin bittiği tarihten itibaren 1 yıl içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkını kullanacak tüketici, satıştan caydığını TELEFON ile değil, yazılı (kalıcı veri saklayıcısı) olarak bildirmekle yükümlüdür. Bunu e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya teyitli faks yöntemlerinden bir ile yapacaktır.

İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
MADDE 47 – (1) Satıcı veya sağlayıcı ile tüketici arasında;

a) Teklifin tüketici ya da satıcı veya sağlayıcı tarafından yapılmasına bakılmaksızın iş yeri dışında, tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında kurulan,

b) Tarafların eş zamanlı fiziksel varlığında tüketiciyle iş yeri dışında görüşülmesinin hemen sonrasında, satıcı veya sağlayıcının iş yerinde ya da herhangi bir uzaktan iletişim aracıyla kurulan,

c) Mal ve hizmetlerin tüketiciye tanıtımı ya da satışı amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen bir gezi esnasında kurulan, sözleşmeler iş yeri dışında kurulan sözleşmeler olarak kabul edilir.

(2) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş satıcı veya sağlayıcı tarafından kurulur.

(3) Tüketicinin, iş yeri dışında kurulan sözleşme ya da buna karşılık gelen herhangi bir öneri ile bağlanmadan önce ayrıntıları yönetmelikte belirlenen hususlarda açık ve anlaşılır şekilde bilgilendirilmesi zorunludur. Tüketicinin bilgilendirildiğine ilişkin ispat yükü satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(4) İş yeri dışında kurulan sözleşmeler yazılı olarak kurulmadıkça geçerli olmaz. Geçerli bir sözleşme kurmamış olan satıcı veya sağlayıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez. Satıcı veya sağlayıcı; tüketicinin kendi el yazısı ile sözleşme tarihini yazmasını ve sözleşmeyi imzalamasını sağlamak, sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermek ve mal veya hizmeti tüketiciye sunmakla yükümlüdür. Sözleşmenin tüketiciye teslim edildiğinin ve mal veya hizmetin sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir.

(5) Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Cayma süresi içinde satıcı veya sağlayıcı sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez. Satıcı veya sağlayıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür. Tüketici, cayma süresi içinde malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

(6) Satıcı veya sağlayıcının bu maddede belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi veya tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmemesi durumunda, tüketici cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

(7) Sözleşmenin zorunlu içeriği, kapsam dışı sözleşmeler, doğrudan satışlar, tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat, satış yapacaklarda aranacak nitelikler ile diğer uygulama usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

CAYMA BİLDİRİMİ ÖRNEĞİ
CAYMA BİLDİRİMİ
İHBARNAME/İHTARNAMESİDİR.

Cayma Bildirimi Keşide Tarihi: ……/…../201….


Cayma Bildiriminde
Bulunan (Keşide Eden): ………………………………………………………………….
Adresi: .....................................................................................................


Muhatap  : …………………………………………………………… Pazarlama Tic. Ltd. Şti.
Adresi     : .....................................................................................................
Konu: Aşağıdaki hususların tebliği ve satıştan caydığımızı bildirir ihbar ve ihtardır.

Açıklamalar:

CAYMA SEBEBİ, HUKUKİ DAYANAK ve İSTEM:

Sayın Muhatap; ……………………………….. adlı firmanızdan …../…/…… tarihinde satış temsilciniz aracılığıyla işyeri dışında pazarlama yöntemiyle ….. adet …………………………. satın aldım. Ürünün satış bedeli ……… TL’dir. Ayrıca satış sözleşmesine konu ürünün bedeli Kredi kartı/Peşin ve nakit/…. Ay taksit, şeklinde ödenmiştir. İşbu satış işlemi için satış sözleşmesi kurulmuştur.

Sözleşmenin kurulumu esnasında 14 gün içinde cayma hakkımın bulunduğuna dair sözlü veya yazılı bir bilgilendirme yapılmadığı gibi, kendi el yazım ile “Sözleşmenin bir örneğini elden teslim aldım.” ve “ Ondört gün içinde cayma hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” şeklinde bir yazılı şerh tarafımca yazılmamıştır. Yine sözleşme üzerindeki tarihide kendim yazmadım. Dolayısıyla kurulu sözleşme yürürlükteki Kanuna ve uygulama Yönetmeliğine aykırıdır. İşbu aykırılık gerekçesiyle cayma hakkının kullanılmasına ilişkin 14 günlük bağlayıcı süre tahdidi de bulunmamaktadır. Tüm bunların bağlamında işbu satış işleminden caydığımı bildiren talebimi tarafınıza mevzuat gereği yöneltiyorum.

Sayın Muhatap; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 47. Maddesi ve İşyeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 7. ve 8. Maddeleri gereğince bağlayıcı süreye tabi olmadan yasal cayma hakkımı kullanıyorum. İşbu “Cayma Bildirimi”nin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren firmanıza ödemiş olduğum ……….. TL bedelin, en geç 7 (Yedi) gün içinde,
………………………….. BANKASI, ………………………. ŞUBESİ, IBAN TR………………………………………………… hesap numarasına iade edilmesini ve nezdinizdeki kıymetli kağıtların adresime gönderilmesini, yine ayrıca; bende bulunan malınızı teslim almanızı ve almadığınız takdirde hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmediğimi, aksi takdirde firmanızı İl Ticaret Müdürlüğü’ne şikâyetle birlikte ve fazlaya ilişkin haklarım saklı kalmak kaydıyla, ilgili mahkemeye müracaatla hakkınızda davaların ikame olunacağını ve icra takibatı yapılacağını bu uğurda sarf olunmuş ve olunacak mahkeme ve icra masrafları ile tutulacak avukat için takdir ve tespit olunacak ücreti vekâletinde keza firmanız hükmü şahsiyetine ait olunacağını TBK. 117. ve 118. Md. leri gereğince ihbar ve ihtaren bildiririm.

Cayma Bildiriminde Bulunan
(Keşide Eden): …………………………….Cayma Bildirimine rağmen mağduriyetiniz giderilmez ise,

Satıcıyı bulunduğunuz İl Ticaret Müdürlüğü'ne şikayet edebilir ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77/3. maddesi gereğince her bir aykırı işlem için satıcının 1.206 TL (2017 Yılı için), idari para cezası ile cezalandırılmasını talep edebilirsiniz.

Daha sonra;

İkamet ettiğiniz il veya ilçedeki Tüketici Hakem Heyetine  başvurabilirsiniz. Tüketici Hakem Heyetleri ilçelerde Kaymakamlıklarda, İllerde Valilik bünyesindeki İl Ticaret Müdürlüğünde bulunmaktadır.

Buralara başvuru yaptığınızda sizden harç ve masraf alınmaz. Masraf veya kırtasiye malzemesi talep eden görevliyi amirine şikayet ediniz. Veya GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne yazılı olaraşikayet ediniz.

ADRESİ:
TÜKETİCİNİN KORUNMASI ve PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


  • Bakanlık Santrali: + 90 312 449 10 00
  • Adres:  Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km 06800 Çankaya/ANKARA
  • Ek Bina: Anafartalar Caddesi No:6 06100 Ulus/ANKARA​
  • Çağrı Merkezi : +90 312 444 8 482 
  • Web: http://www.gtb.gov.tr/iletisim/iletisim

2017 Yılı için Tüketici Hakem Heyetlerinin Parasal Sınırı, 
(Bu miktarlar her yıl artırılmaktadır.)
Geçerliliği 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasıdır.


  • İlçelerde 2.400 TL'nin altı
  • İllerde 3.610 TL'nin altı
  • Büyükşehir statüsündeki İllerde 2.400 TL'nin üzeri ve 3.610 TL'nin altındaki başvuruların buralara yapılması zorunludur.
  • 3.610 TL'nin üzeri veya miktarına bakılmaksızın maddi ve manevi tazminat talepli başvuruların TÜKETİCİ MAHKEME'lerine yapılması gerekir.
  • Tüketici Mahkemesi bulunmayan illerde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ' ne başvuru yapılabilir.
Kapıdan satışlarda dolandırıcılık suçu işlenmektedir. (Bu suça bulaşmayan dürüsüt satıcılar vardır. Bunları satış yapmadan önce bir araştırma yaparak öğrenebilir ve ona göre hareket edebilirsiniz.) 

Yargıtay 15. Ceza Dairesi kararı aşağıdadır. 
T.C.
Yargıtay 15. Ceza Dairesi
Esas No        : 2012/9534
Karar No      : 2014/4151
Karar Tarihi : 06.03.2014 

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Mut Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ :
NUMARASI :
SANIK :
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : Mahkumiyet
TEMYİZ EDEN : Sanık
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.
Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Somut olayda; suç tarihleri itibariyle kapıdan satış yetkileri iptal edilen Karpa Turizm Tekstil Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nde pazarlamacı olarak çalışan sanığın, katılanların ikametlerine farklı tarihlerde giderek çekilişle ev eşyası vereceklerini söyleyerek bir zarf çektirdiği, her birine koltuk takımı, fırın ve buzdolabı gibi nispeten daha pahalı olan hediyeler kazandıklarını söyleyerek, şimdilik kaydıyla tencere seti ve mini fırın gibi ürünler teslim ederek güven oluşturdukları, akabinde katılanlardan bir miktar nakit para alıp, taksitli satış sözleşmesi ve bono imzalattıktan sonra, herhangi bir fatura ya da sözleşme örneği vermeksizin, şirketin posta çeki hesabının yazılı olduğu kağıt parçası verdikten sonra ücreti bu hesaba yatırmaları gerektiğini, şimdilik kaydıyla verdikleri ürünleri açmadan yeni açılacak mağazaya getirdiklerinde kendilerine çekilişle kazandıkları asıl ürünün teslim edileceğini söyleyerek hileli hareketlerle haksız menfaat temin ettiğinin anlaşılması karşısında, sanığın her bir katılana yönelik eylemi nedeniyle ayrı ayrı dolandırıcılık suçundan mahkumiyetine dair kabulde isabetsizlik görülmemiştir.


Esas No : 2012/9534
Karar No : 2014/4151
Tebliğname No : 15 - 2011/257317

Katılan Hatice Ünay'a yönelik eylemin tarihi itibariyle, tekerrüre esas mahkumiyeti bulunan sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 58/6. maddesi uyarınca mükerrirlere özgü infaz rejiminin uygulanmasına karar verilmemesi, aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanık hakkında uygulanan hapis cezaları alt sınırdan tayin edildiği halde, adli para cezaları belirlenirken yeterli ve yasal gerekçe gösterilmeksizin, aynı gerekçeyle, asgari hadden uzaklaşılması suretiyle belirlenerek sanığa fazla ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkralarından "20 gün" ve "400 TL adli para cezası" ifadelerinin yerine, sırasıyla "5 gün" ve "100 TL adli para cezası" yazılmak suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 06.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets