Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

16 Ekim 2016 Pazar

12 Kartel Bankaya Dava Açılabilir.

12 Kartel Bankaya Karşı Tazminat Davası Açılabilir.

Rekabet Kurulu tarafından 2011 yılında rekabeti ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 banka hakkında soruşturma başlatmış ve yapılan incelemede 12 bankanın rekabeti ihlal ettikleri tespit edilmişti.

Rekabet Kurulu Kararı:

Dosya Sayısı     : 2011-4-91
Karar Sayısı      : 13-13/198-100
Karar Tarihi      : 08.03.2013

Rekabet Kurulu kararı sonrasında 12 banka Ankara 2. İdare Mahkemesinde dava açarak kararın iptali için dava açmıştı. Daha sonra Danıştay'da temyiz edilen dava ile 12 bankanın 4054 Sayılı Kanunun 4. maddesini ihlal ettiklerini ONAYARAK karara bağlamış oldu.
Blog sayfamızdaki bilgiler REKABET KURULU ve DANIŞTAY kararları doğrultusunda verilmiştir.


DAVA DİLEKÇESİ 
ÖRNEĞİNİ İSTEYİNİZ: tuketicibilgi@gmail.com


Bu kararlar sonrasında 21/08/2007 ile 22/09/2011 yılları arasında aşağıdaki bankalardan kredi kullanan tüketicilerin, bu bankalara karşı dava açma hakları vardır.

DANIŞTAY 13. DAİRE KARARLARI- (PDF) DOSYA
1-GARANTİ BANKASI
2-AKBANK
3-YAPI KREDİ BANKASI
4-İŞ BANKASI
5-ZİRAAT BANKASI
6-VAKIFLAR BANKASI
7-HSBC BANK
8-ING BANK
9-TÜRK EKONOMİ BANKASI
10-DENİZBANK
11-FİNANSBANK
12-T. HALK BANKASI YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'nin 2016 Yılında verdiği karar aşağıdadır.


T.C.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        

Esas No          : 2016/12718  

Karar No       : 2016/18811

Karar Tarihi  : 19.10.2016

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi


Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.KARARDavacı, Rekabet Kurumunun 08/03/2013 tarih 2011-4-91 ve 2013-198-100 sayılı kararları uyarınca Türkiye'de faaliyet gösteren 13 bankanın kendi aralarında mevduat, kredi kartı ve kredi hizmetleri konusunda anlaşarak uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun 4.maddesini ihlal ettiklerinin belirlendiğini, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunu’nun 57.maddesi uyarınca bankaların aralarında anlaşması sonucu belirtilen ihlallerden dolayı zarar görenlerin her türlü zararını karşılamakla yükümlü bulunduklarını, aynı yasanın 58.maddesi uyarınca uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların 3 katı oranında tazminata hükmedileceğinin belirtildiğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalarak 2007-2011 seneleri arasında davalı bankadan kullandığı krediler, aldığı hizmetler ve kredi kartlarının manipülasyon yapılarak ödediği bedeller ile haksız rekabet yapılmasaydı ödeyeceği bedellerin tespit edilerek 3 katı oranında iade edilmek üzere 3.300,00 TL'nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın usulden reddine, mahkemenin görevsizliğine, dosyanın Asliye Ticaret Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder. 6502 sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığı tüketici mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir.

Somut uyuşmazlığın taraflar arasındaki tüketici kredisi sözleşmelerinden kaynaklandığı ve bu sözleşme ilişkisinin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kaldığına göre davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevlidir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraflar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. O halde mahkemece işin esası incelenerek sonucuna göre bir hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacı yararına BOZULMASINA, HUMK’nun 440/III-2 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 19/10/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ'nin 2017 Yılında verdiği karar aşağıdadır.


T.C.

Yargıtay 19. Hukuk Dairesi        
Esas No          : 2016/10649 
Karar No       : 2017/5244
Karar Tarihi : 20.06.2017

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın usulden reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

Davacı vekili, Rekabet Kurumunun 08/03/2013 tarih 2011-4-91 ve 2013-198-100 sayılı kararı uyarınca ...’de faaliyet gösteren 13 bankanın mevduat, kredi kartı ve kredi hizmetleri konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerinin belirlendiğini ileri sürerek, müvekkilinin 2007-2011 seneleri arasında kullandığı kredilerde ya da hizmet aldığı kredi kartlarında, manipülasyon yapılarak ödediği bedelle rekabet sınırlanmasaydı ödeyecekleri bedellerin bilirkişi marifetiyle tespit edilerek, üç katı oranında iade edilmek üzere şimdilik 3.300,00 TL talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davada doğrudan bir tüketici işlemi bulunmadığı, tüketicinin bilgisi ve insiyatifi dışında bankanın kanuna aykırı faaliyeti ve manipülasyonu dolayısıyla doğan zararların tazmininin talep edildiği gerekçesiyle, davanın görevsizlik nedeniyle usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava tüketici kredileri ve kredi kartı uygulamalarını etkileyecek şekilde kartel faizi uygulaması nedeniyle uğradığı zararın tazmini için açılmış alacak istemine ilişkindir. Görevli mahkeme taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinin tüketici sözleşmesi mahiyetinde olduğundan görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Mahkemece görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, mahkeme kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 20/06/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
BANKALAR:
1-Akbank A.Ş.
2-Denizbank A.Ş.
3-Finansbank A.Ş.
4-Hsbc Bank A.Ş.
5-Ing Bank A.Ş.
6-Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
7-T. Garanti Bankası A.Ş.
    Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş.
    Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş.
8-T. Halk Bankası A.Ş.
9-T. İş Bankası A.Ş.
10-T. Vakıflar Bankası T.A.O.
11-Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
12-T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

NOT: Bankalardaki bu alacaklarınızla ilgili kendileriyle iletişime geçmenizi isteyen sitelere kimlik ve banka bilgilerinizi asla vermeyiniz..!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets