Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

10 Ağustos 2015 Pazartesi

Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi




Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi

Yapılan istatistikler şunu açıkça göstermektedir ki bankacılık sektörü ile ilgili şikâyetlerin, genel şikâyetler içinde en yüksek bir oranı teşkil etmesidir. Kanun metinlerinin netlik içermeyen yazım tekniği veya netliğe rağmen aynı ortak kanaate varamama gibi düşünce ve yorum farklılığı ister istemez bazı sorunların ana kaynağını oluşturmaktadır. Yani yapılan yasal düzenlemeler ya yetersiz ya da kanun metinlerinin her okuyanın ortak noktada birleşmesini sağlayacak netlikte olmamasından kaynaklanan temel sorunlar... Bir de buna yürürlükteki yasalara uymayan bankalara,  uygulanan cezai müeyyidelerin günümüz koşullarına göre yetersiz ve caydırıcı nitelikte olmadığını söylersek sanırım hata etmemiş oluruz.


Yargı mercileri banka şikâyetleri yüzünden tıkanmış vaziyettedir. Bu bir abartı değil gerçektir… Tüketici mahkemelerinde açılan davalara aylar sonrasına gün verilmektedir.

Tüketici Hakem heyetleri de hakeza yine banka şikâyetlerinden dolayı tıkanmış ve işleyemez durumdadır… Tabi buna başka sebepleri de katabiliriz ancak buna ileriki yazımda değineceğim.

Tüketiciler aldıkları tüketici kredileri veya kullandıkları kredi kartlarından alınan haksız hizmet ücreti kesintilerinden dolayı mağdurdurlar… Bankalar çoğunlukla yapılan bu kesintilerin belgeleri ile kredi sözleşmelerinin onaylı birer nüshasını tüketiciye vermemekte direnmektedirler… 5411 Sayılı Bankacılık Kanununun 76/1. Maddesi hükmüne rağmen.

Hal böyle olunca da aldığı tüketici kredisinden veya kullandığı kredi kartından ne kadar bir kesinti yapıldığını ispatlayabilecek bir belgeye sahip olamamaktadır. Tüketicinin bu kesintileri belgeleyememesi hakkını yargı makamları önünde aramasına bir engel değildir.

Böyle bir durumda olan tüketicinin,  alacağını tam ve kesin olarak belirleyebilmesi imkânsız olduğundan 6100 Sayılı HMK. 107. Maddeye göre “Belirsiz Alacak” davası açması mümkün olmuş oluyor.

Peki, Tüketici Hakem Heyetleri "Belirsiz Alacak"la ilgili şikâyetlere bakabilir mi?

Belirsiz alacakla ilgili nasıl bir başvuru dilekçesi hazırlanmalı ve nereye başvuru yapılacağı hususunda bir kafa karışıklığı söz konusudur..!

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi N.G. Tüketici Hakem Heyetleri Eğitim çalıştayında Tüketici Hakem heyetlerinin belirsiz alacakla ilgili şikayetlere bakabileceğini söylemiştir!!! Bununla ilgili uzun uzun sunum yapıldı. Kişisel fikrim belirsiz alacak konusunun Tüketici Hakem Heyetlerine bırakılamayacak kadar önemli bir konu olduğudur. Çünkü hakem heyetlerinin yapısı, bilgisi ve niteliği itibariyle bu sorunun üstesinden gelemeyeceği kanaatini taşıyorum. İnşallah yanılırım.

Zira belirsiz alacakla ilgili mevzuat Türk hukukuna yeni girmiştir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında alacaklının alacağını belirleyememesi durumunda mahkemede dava açarak alacağını tahsil edebilmesi açısından önemli bir değişikliktir. Diğer bir anlatımla alacaklının, alacağında belirleyebildiği kısmını mahkemeden edasını ve belirleyemediği kalan belirsiz kısmının da tespitine yönelik bir yeni maddedir. Özellikle çoğu hukukçunun üzerinde hem fikir olduğu ve asıl tartışma konusu olan husus ise bu kanunun 107. maddesinin yorumuyla alakalı olan kısmıdır.

Buradan anlaşılacağı üzere belirsiz alacağa konu alacağın tamamının veya belirlenebilmiş miktarın dışında kalan kısmının tespiti ve belirlenmiş kısmının da eda davası niteliğinde olduğu şeklidir.

Alacaklı alacağın belirlenebilmesinin tam ve kesin olarak mümkün olmadığını, dolayısıyla fazlaya ilişkin haklarının saklı kalarak belirsiz alacağını tespiti ve tahsilini istemektedir... Ancak uygulamada farklılıklar olmaktadır. Biz daha çok tüketici davalarına konu olacak belirsiz alacakla ilgili inceleme yaptığımızda Tüketici Mahkemelerinde alacaklının fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmasını belirtmiş olmasına rağmen harca esas dava değeri veya miktarına bakılarak dava şartının olup olmadığına bakmaktadır. Ki bu usul bakımından önem kazanmaktadır.

Çoğunluk uygulama ve hâkim görüş harca esas dava değeri kanunun getirdiği bir zorunluluk olduğundan usul bakımından mahkemenin aslında işin esasına girerek tahkikat ve inceleme yapmasını gerektiği şeklindedir. Fakat bazı uygulamalarda bu usul uygulanmamakta olup fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuş olsa bile mahkemece harca esas dava değeri veya miktarına bakılarak dava şartının olmadığı ileri sürülerek davanın reddine karar verilmektedir.

Hâlbuki Yüksek Yargıtay yerleşik içtihatları belirsiz alacak davasında alacaklının fazlaya ilişkin hakkını saklı tuttuğunu, alacak miktarını tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin mümkün olmadığını dolayısıyla kanuni zorunluluk olarak şimdilik bir miktar belirterek davasını açtığını talep edilmiş olduğunun açıkça belirtilmiş olmasına rağmen davanın esasına girilmeden ve inceleme yapılmadan davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir şeklinde kararları vardır.

Emsal Yargıtay 13.HD. Kararı: 2015/11230 E., 13/04/2015 tarih ve 2015/11810 K.

Yargıtay kararı açıkça göstermektedir ki belirsiz alacak davasında alacaklının talebinde fazlaya ilişkin hakkını saklı tutması ve harca esas dava değerini şimdilik bir miktar belirterek açmış olması HMK.107. Md. sine göre usul bakımından bir dava şartı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bununla ilgili Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Müdürlüğünce 81 İli kapsayacak şekilde başlatılan Tüketici Hakem Heyetlerine yönelik başlatılan eğitim çalışmasında 6502 Sayılı Tüketici Kanunun getirdiği yenilikler ve Tüketici Hakem Heyetleri uygulama esasları sunumunda belirsiz alacakla ilgili tüketici şikâyetlerinin Tüketici Hakem Heyetlerinin görev alanında olduğu hususu belirtilmiştir.

Burada şu anlaşılmaktadır;
Mahkemelerin farklı uygulamaları (harca esas dava değeri) sebebiyle hak kaybına uğrayan tüketicilerin mahkemeye gitmeden hakem heyeti parasal sınırı içinde kalan taleplerinde belirsiz alacakla ilgili başvurularının buraya yapılmasının uygun olduğu ileri sürülmüştür. Hatta Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi Nuri Güleç'inde görüşü bunu desteklemektedir. Aslında Yargıtay Üyesi sunumunda mahkemelerin fazlaya ilişkin talebi göz ardı ederek sırf dava değerini göz önüne alıp bu usulü hata ile davayı red etmesinin temyiz aşamasında bozmaya gerektirdiğinin altını önemle çizmiştir. Bu durumda mahkemelerdeki yığılmanın da önüne geçilmesi bakımından Tüketici Hakem Heyetlerinin belirsiz alacak konusunda şikâyetleri kabul edebileceğini belirtmiştir. Bu makaleyi okumanızı özellikle tavsiye ederim.

Özetleyecek olursak; Örneğin bir bankanın kredi veya kredi kartı müşterisi olun. Bankanın dosya masrafı, manuel komisyon masrafı, istihbarat ücreti, kredi kartı aidat bedeli vb. adlar altındaki ücret kesintileri için tüketicilerin 10 yıl geriye dönük olarak bankadan talep etme hakları vardır. Burada birkaç hususu belirtmekte yarar görmekteyiz.

1- Elinde kesintileri gösteren belge varsa tüketiciler dilekçelerinde harca esas değeri belirtirken bu miktarı şimdilik .... TL diye belirtmelidir. Tabi bu miktar konu ve talep kısmında da belirtilmelidir. Neden şimdilik dedik? Zira bankanın daha fazla bir ücret kesintisi yaptığı kuşkusu var ve elinizde de bunu kanıtlayacak bir belge yoksa o zaman şimdilik demek ve (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) demek belirsiz alacak talebinizde önem kazanacaktır.

2- Kesintilerin Resmi Gazetenin 3 Ekim 2014 tarihinde ve 29138 sayı nolu sayısında yayınlanan BDDK'nın "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nden önce alınmış gerekir.

3- Belirsiz alacak davalarında avans faizi talep edilebilmektedir. Tüketici Hakem Heyetlerine başvurularda banka belgeleri istenmektedir. Belgenin olmaması dilekçenin işleme alınmaması anlamına gelmemektedir. Hakem heyetleri başvuruyu 6 ay içinde karara bağlar. Bu iş yükü veya diğer sebeplere bağlı olarak en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

Tüketici Kredilerinde İpotek Terkini Meselesi

İpotek nedir?

İpotek, halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, kredi alan tüketicinin belirli bir taşınmazını teminat göstermesi olarak ifade edebiliriz.

Böylelikle borçlu borcunu ödemediği takdirde, alacaklı banka ipotekli taşınmazı satarak, satış bedelinden alacağını tahsil etme hakkına sahip oluyor. Borç ödendiği durumda ipotek kaldırılabiliyor.

Borcun ödenmesine ve ipoteğin terkini talebine rağmen ipoteğin alacaklı tarafından kaldırılmaması halinde hukuki deliller ile birlikte dava açılabiliyor.

Dava açarken veya Tüketici Hakem Heyetine başvuru yaparken mutlaka ödeme makbuzları, tapu kaydı ve ihtarname gibi ispata yarar belgelerin olması gerekiyor.

O halde kredi borcunu zamanında kapatmış olan tüketiciler ipoteğin fekki için bankaya ücret ödemek zorunda değildir… Bankalar genel uygulamaları itibariyle tüketicinin fek talebine ücret ödenmesi şartını ileri sürerek ücret istemektedirler… İpotek fekki ücreti adı altında alınan bu ücretler haksız ve hukuksuzdur.  Üstelik bu alınan ücretler mahkemelerce tüketiciye iade edilmesi kararına rağmen. Biz yazımızda böyle bir durumla karşılaşan tüketicilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini izah edeceğiz.

Kredi borcunu kapatmış olan tüketici fek ücreti ödemeden bankaya iadeli taahhütlü bir mektup şeklinde göndereceği ihtarname (Noterden ihtar gönderilmesi şart değildir) ile talepte bulunacak. Banka bu ihtara rağmen ipoteği kaldırmaz ve ücret talebinde ısrar eder ise tüketici miktarına göre Tüketici Hakem heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurarak ipotek terkini davası açabilecektir.

Burada önemli olan husus hiç vakit geçirmeden bankaya ihtarname gönderip temerrüde düşürmektir.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum Ekle



Tüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets