Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

1 Ekim 2013 Salı

Konut kredisinde alınan yüzde iki erken ödeme bedelini geri alabilirsiniz.

Ev sahibi olmak için aldığınız konut kredilerinde kredi borcunuzu toplu olarak kapatma hariç, yeniden yapılandırma nedeniyle sizden alınan yüzde iki (% 2) oranındaki erken ödeme bedelini geri alabilirsiniz.
Bu konut kredileri vaktiyle yüksek faiz oranları ile tüketiciye kullandırılmıştı. Ekonomide görülen olumlu havanın etkisi neticesinde konut finansmanı sektöründe de gözle görülür hareketlilik gözlenmiş, buna bağlı olarak kredi faizlerinde düşmeler yaşanmıştı. Tüketicinin lehine gelişen bu olumlu yansıma konut kredisi kullanıcılarının mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması için bankalara başvuru yapmalarına neden olmuş ve birçok tüketici kredisini düşük faiz üzerinden yeniden yapılandırmıştı.
Ancak bankalar bunu fırsat bilerek kredi borçlusundan yüzde iki oranında erken ödeme bedeli ve kredi yapılandırma bedeli adları altında haksız para kesintisi yapmışlardı. Bunun benzeri bir olay yargıya taşınmış ve bu uğurda mücadele gösteren tüketici haklı bulunarak yerel mahkemenin ve Yargıtay’ın emsal kararları ile kamuoyuna yansımıştı.
Eğer sizde konut kredisi kullanmış ve düşük faiz ile kalan kredi borcunuzu yeniden yapılandırmış buna bağlı olarak yüzde 2 erken ödeme bedeli ve yeniden yapılandırma bedeli adları altında bedel kesintisine maruz kaldıysanız aşağıdaki yolu izleyerek bu bedelleri geri alabilirsiniz. Nasıl mı?
1-)Önce Banka Genel Müdürlüğüne hitaben yazılmış “İHTARNAME” göndermelisiniz. (Bu ihtar iki nüsha olacak birini iadeli taahhütlü olarak göndereceksiniz. Kalan nüsha ve posta eklerini kendinizde saklayacaksınız.)
1.1-)İhtar Örneği aşağıdadır. (1.1)
2-)Buna rağmen banka paranızı iade etmez ise o zaman Tüketici Mahkemesinde dava açabilirsiniz. Buraya müracaatlar her tür harçtan muaftır.
Tüketici Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde aynı sıfatla (Asliye Hukuk Mahkemesi) ne başvurabilirsiniz.
2.1-)Mahkemeye başvuru dilekçe örneği aşağıdadır.(2.1)

İHTAR;
İHTARNAME

İhtar Edilen
Muhatap                               : (Buraya Bankanızı yazınız.)
Adres                                    : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

İhtar Eden (Keşideci)         : (Buraya adınız ve soyadınızı yazınız.)
Adres                                    : (Buraya adresinizi yazınız.)
İhtar Tarihi                         : …../……/2012
İhtarın Konusu                  : Kredinin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “ödeme planı değişikliği”  ve “erken ödeme bedeli” adı altında toplam olarak ………………. .-TL alınan bedelin tarafıma iadesinin ihtarı.
Açıklamalar                         :
1.    Bankanızın ……………. Şubesinde …./…./20…. Tarihinde, % ……. aylık faiz ve ……. ay vade ile ……………… kredisi olarak ………………….. .-TL kredi aldım.
2.    Aldığım kredinin düzenli olarak taksitlerini öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşlerden faydalanmak için bankanıza yeniden yapılandırma isteğiyle müracaatta bulundum.
3.    Ancak, bankanız benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşme de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve  “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. (31.Mayıs.2007 tarih RG:26538 sayılı yönetmelik ile 4077/10- B Maddesi) Alınan bu bedel haksız ve hukuksuzdur. Zira benzer kredi nedeniyle Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 2010/858 Esas ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile bankanın aldığı bedelin iadesine karar vermiştir. Kaldı ki bu somut olay neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas ve 2011/19204 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin bu kararını onamış bulunmaktadır.
4.    Açıklanmaya çalışıldığı üzere bankanızın almış olduğu bedelin haksız ve hukuksuzluğu nedeniyle bunu tarafınızdan iadesini isteme hakkım doğmuştur. 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/B ve 5582 Sayılı Konut Finansmanı Kanunu ilgili maddeleri hükümlerindeki haklarım saklıdır.
5.    Sayın muhatap; işbu nedenlerle tarafınızı İHTAR ederek, işbu ihtarın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren anılan bedel “………….. .-TL” nin tarafınızca alındığı tarihten, tarafıma ödeyeceğiniz tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal faizin ilave edilerek toplamının tarafıma 7 gün içerisinde iade edilmesini, aksi durumda fazlaya dair taleplerimi de saklı tutarak yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı İHTAR ederim.
İhtar Eden (Keşideci)
(Adı, Soyadı ve İmza)

MAHKEME DİLEKÇESİ,

………………… (     ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NEDavacı                       : …………………………………… (TC. Kimlik No: …………………………………. )
Adres                         : (Buraya adresinizi yazınız.)

Davalı                                   : (Buraya Bankanızı yazınız.)
Adres                         : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

Konu                          : Kredinin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında toplam olarak alınan ………………. .-TL bedelin; alındığı tarihten, davanın neticeleneceği tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar             :
1.    ……………………….. Bankası, ……………………… Şubesinden …../…./20… tarihinde, % …… aylık faiz ve ………….. ay vade ile ……………. Kredisi olarak …………………….. .-TL kredi aldım.
2.    Aldığım bu kredinin taksitlerini düzenli olarak öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşten ben de yararlanmak için yeniden yapılandırma isteğiyle kredi aldığım bankaya başvurdum.
3.    Ancak, banka benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşmede de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. Alınan bu bedeller haksız ve hukuksuzdur.

Çünkü; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10/5. Maddesi; “Tüketici, kredi verene borçlandığı toplam miktarı önceden ödeyebileceği gibi aynı zamanda vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir. Bu halde kredi veren tüketiciden her hangi bir isim adı altında, ek bir ödemede bulunmasını isteyemez…..”  Ve aynı Kanunun 6. Maddesi; “Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine  dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,  standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
Bir satıcı veya sağlayıcı, bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa, bunu ispat yükü ona aittir.” Hükmündedir.
4.    Zira benzer kredi nedeniyle Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 2010/858 Esas ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile bankanın aldığı bedelin iadesine karar vermiştir. Kaldı ki bu somut olay neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas ve 2011/19204 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin bu kararını onamış bulunmaktadır.
5.    Davalı, Banka Genel Müdürlüğü’ne hitaben …../…./2012 tarihinde “İhtar” da bulunarak dava konusu alacak miktarının tarafıma yasal faizin ilave edilerek toplamının iadesi talebiyle başvurdum. Davalı bu ihtara olumlu yanıt vermemiştir.
6.    İşbu ikame olunan nedenlerle Sayın mahkemeye başvurmak zorunda kaldım.
Hukuki Sebepler               :4822 ile değişik, 4077 Sayılı TKH. Kanun ve diğer ilgili tüm mevzuat.

Sübut Deliller                     :Kredi sözleşmesi, taksit ödemeleri dekontu, ödeme planı değişikliği bedeli ödeme dekontu, banka sistem kayıtları, ihtarname, posta gönderi ekleri, tanık, bilirkişi incelemesi ve sair deliler.

Netice- i Talep                    :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü;
1.    Ödeme Planı değişikliği ve erken ödeme bedeli adı altında “……………. .-TL” olarak alınan bedelin banka tarafından alındığı tarihten, davanın neticeleneceği güne kadar olan süreye; mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal değişken faizin ilave edilerek toplamının tarafıma iadesine
2.    Tüm yargılama giderlerinin davalı yan üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini Saygılarımla arz ve talep ederim.
Davacı
(Ad, Soyad ve İmza)Ekler                :
1.Kredi Sözleşmesi,
2.Kredi taksit ödemeleri dekontu
3.İhtarname
4.Posta gönderi ekleri
5.Ödeme planı değişikliği ödemesi dekontu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kredi Kullananlara Yargıdan sevindirici kararlar…
Daha fazla bilgi için; tuketicibilgi@gmail.com
Bir tüketicinin bankadan aylık faizi 1.28’den konut kredisi alıp faiz oranları düşünce borcunu  yeniden yapılandırmak amacıyla bankasına başvurup, yeniden yapılandırma karşılığında “% 2 erken ödeme” ücreti ile birlikte, “ödeme planı değişikliği” adı altında ayrıca bedel alınmasını yargıya taşımıştı.
Ankara 7.Tüketici Mahkemesi 2010/858 E. 2011/309 K. Karar Aşağıdadır.

T.C. ANKARA 7. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2010/858
KARAR NO : 2011/309
HAKİM : ...........
KATİP : .............
DAVACI : ..............
VEKİLİ : .....................

DAVALI VEKİLLERİ : ......
DAVA : Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı
DAVA TARİHİ: 20/08/2010
KARAR TARİHİ : 14/04/2011
KARAR YAZMA TARİHİ : 18/04/2011
Yapılan yargılama sonucunda;

İDDİA_________
Davacı, dava dilekçesinde ve davacı vekili beyanlarında: Davalı banka müşterisi olduğunu, 27/09/2007 tarihinde 60 ay vade ile 130.000,00 TL Konut Kredisi kullandığını, kredi faiz oranlarının düşüşünden yararlanmak üzere kredinin yeniden yapılandırılmasını talep etmesi üzerine bankanın %2 erken ödeme ücreti 1.545,00-TL ve ödeme planı değişiklik ücreti 386.00-TL olmak üzere 1.930,00-TL aldığını, bu paranın iadesi için Ankara Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine müracaat ettiğini, Hakem Heyetinin 09.08.2010 tarih ve 10 sayılı karan ile talebini reddettiğini, verilen kararın haksız olduğunu, bankanın haksız şekilde tahsil ettiği 1.930,00 TL bedelin iadesi gerektiğini belirterek Hakem Heyeti kararının iptaline ve ödenen 1.930,00-TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA___
Davalı taraf vekili savunmalarında, açılan davanın haksız olduğunu, banka uygulamasının sözleşme ve davacının taahhüdüne uyarak yapıldığını, erken ödeme nedeniyle masraf ve komisyon alınmasının yasaya uygun olduğunu, açılan davanın yersiz olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.

YARGILAMA GEREKÇESİ
Dava, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptali ve Kredi yapılandırması için ödenen bedelin iadesi istemine ilişkindir. (4077 s.K.m 1, 2,3,10,10/B, 23,30)
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti karan, Konut Kredisi Sözleşmesi, hesap özeti, ödeme planı, ödemeye ilişkin dekont örneği, bilirkişi raporu ve diğer belgeler dosyada mevcuttur.
Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının 09/08/2010 tarih ve 10 sayılı karan ile 4077 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunun 10/B maddesi gereği tüketicinin 1.930,00-TL yapılandırma ücretine ilişkin talebinin reddine karar vermiştir.
Bir mal veya hizmeti ticari ve mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiler tüketicidir (4077 s.K.m.3/e). Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya kamu tüzel kişileri de satıcı sayılır(4077 s.K.m.3 g).
Mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı-sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır (4077 s.K.m.3/h). Mevcut davada taraflar arasın da kj Hukuki ilişki kredisi sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, bu tür uyuşmazlıklarda tüketici mahkemeleri görevlidir.(4077s.K.m.lO, 10/B.l 1.23. 30)

Tüketici Mahkemesinin görevli olduğu hallerde Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri de görevlidir. Ancak dava değeri itibarı ile verecekleri kararlar 4077 sayılı Kanun 22/5 madde uyarınca ilam hükmünde veya delil mahiyetinde olacaktır.

Konut kredisi sözleşmesi, ödeme planı, yapılandırma sırasında alman komisyon ve masraf miktarı konusunda taraflar arasında ihtilaf yoktur. Uyuşmazlık alman tüketici kredisi nedeniyle faizlerdeki düşme nedeniyle banka tarafından yapılan yapılandırma işleminde masraf ve komisyon istenip istenemeyeceği konusundadır.

4077 s.K. 6 maddesinde yapılan düzenlemeye göre, satıcı ve sağlayıcının tüketici ile müzakere etmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kurallarına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şart sayılır. Buna göre sözleşmedeki bir hükmün haksız şart olarak değerlendirilebilmesi ipin; 1) Satıcı tarafından müzakere edilmeden sözleşmeyi tek yanlı olarak konulmuş olması. 2) Tarafların hak ve yükümlülüklerinde tüketici aleyhine bir dengesizlik oluşturması, 3) Bu durumun iyi niyet kurallarına aykırı olması gerekir.

Taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin tamamı veya sözleşmedeki bir veya birkaç hükmün haksız şartın kabulü için yukarıda belirtilen bu şartların tamamının aynı anda bulunması zorunludur. Sözleşme incelendiğinde, kredi kartı ücreti, kredi kartı yıllık aidat bedeli ve hesap işletim ücretine ilişkin hükmün banka tarafından tek taraflı olarak sözleşmeye konulduğu, bu durumun tüketici ile müzakere edilmediği, aksine bir iddianın bulunmadığı, sözleşme de bu konuda hüküm olmadığı, bu düzenlemenin tüketici aleyhine dengesizliğe sebebiyet verdiği anlaşıldığından bu hükmün haksız şart niteliğinde olduğu kabul edilmiştir. (Aynı görüşte 13 H.D. 03/03/2008, 2007/11236 E., 2008/2982 sayılı kararı.)

Konut Kredi Sözleşmesinin incelenmesinde: 27.09.2007 tarihinde davacının aylık 1,28 faizle, 60 ay vadeli 130.000.00-TL konut kredisi kullandığı, aylık 3.117,00-TL taksit ödemesi kararlaştırıldığı anlaşılmıştır.

Dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmış olup, bilirkişi kurulu raporlarında: Taraflar arasında 27/092007 tarihli Konut Kredi sözleşmesi imzalandığını, aylık 1.28 faiz, 60 ay vade 130.000,00-TL kredi kullanıldığını, taksit miktarının 3.117,00-TL olduğunu, 30 aylık ödemeden sonra faiz oranının %Ö,89 oranına indirilerek ödeme konusunda tarafların anlaştıklarını, faiz oranının sabit olarak belirlendiğim, konut finansman kuruluşu tarafından erken ödeme ücreti talep edilebileceğini, banka uygulamasının yerinde olduğunu bildirmişlerdir.

Bilirkişi raporu, dosya kapsamı ve delil durumuna uygun bulunmuş olup, teknik değerlendirmeleri mahkememizce kabul edilmiş ancak, hukuki nitelendirmeye yönelik sonuç bölümüne itibar edilmemiştir.

4077 s.K.m. 10/B maddesinin 14.fıkra hükmüne göre faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde bir veya birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması halinde konut finansman kurulu erken ödeme ücreti talep edebilir. Erken ödeme ücreti %2 oranını geçemez. Kredi taksitlerinin vadesinden önce erken ödenmesi ya da borcun tümüyle ödenmesi halinde banka %2 oranını aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti talep edebilir. Bankanın bu oranı azami miktarda kullanabilmesi için bunun haklı gerekçesini tüketiciye bildirmesi zorunludur. Mevcut olayda erken ödeme olduğu kabul edilemez. Yapılan işlem piyasada faiz oranlarının düşüşü ile birlikte bankalar arasındaki rekabet ile birlikte bankaların faiz oranında kendiliğinden ve talep üzerine yaptıkları indirimlerdir.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki sözleşme yapılıp taksitler ödenmeye başlandıktan sonra faizlerdeki düşüş nedeniyle bankayı yapılandırmaya zorlamak hukuken mümkün değildir. Ancak serbest piyasa koşulları nazara alındığında kredi kullanan tarafın krediyi tümüyle kapatarak başka bir bankadan daha uygun şartlarda kredi alabileceği düşünüldüğünde bankaların yoğun bir şekilde yapılandırma adı altında yeni bir uygulama geliştirdikleri görülmektedir.

Tüketici Kanununun tüketicilere sağladığı en önemli haklardan birisi bilgilendirme aydınlatılma hakkıdır. Bu kapsamda esasen bankalar kredi verdiklerinde masraf komisyon. Ve eğer tüm giderler dahil olmak üzere çekilecek kredi tutarı, taksit miktarı ve sabit aylık ödeme yaparak bunu tüketiciye bildirmek durumundadır. Ancak piyasa koşullarında yoğun rekabet nedeniyle bankaların mümkün olduğu kadar düşük oranda faiz ilanları yaparak bilahare masraf ve komisyon adı altında aldıkları ücretlerle faiz oranını dolaylı şekilde artırmaktadırlar. Tüketici Mevzuatı yönüyle bu durumun kabulü mümkün değildir.


Somut olayda bankayı yeniden yapılandırmaya zorlamak yasal olarak mümkün olmamakla birlikte banka kendi insiyatifiyle yapılandırmayı kabul ettiğine göre tüketiciye yapılandırma ile ilgili faiz oranını her şey dahil olmak üzere net biçimde ve kalan süre için ödenecek taksit tutarını bildirerek yapmak zorundadır. Borç yapılandırmasını kabul eden bankanın erken ödeme komisyonu adı altında ve plan değişikliği adı altında yeniden ücret talep etmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Dosya içerisinde toplanan tüm deliller, Hakem Heyeti kararı, Konut Kredisi Sözleşmesi, ödeme planı, bilirkişi raporu ve tüm dosya içeriğine göre, faiz oranlarındaki düşüş nedeniyle bankanın yeniden yapılandırma talebini kabul ettiği, bu nedenle masraf, komisyon adı altında ücret talep etmesinin usul ve yasaya uygun olmadığı, aksi halin haksız şan niteliğinde olacağı, yapılandırmanın tümüyle bankanın insiyatifinde olduğu, bu işlem kabul edildiğinden ayrıca masraf ve komisyon talebinin usul ve yasaya uygun olmadığı anlaşıldığından, davanın kabulüne, hakem heyet kararının iptaline, dava konusu 1.930,00 TL nin davalıdan tahsilime, davacı tarafa ödenmesine karar vermek gerekmiştir.

Anlatılan nedenlerle.
HÜKÜM
1-Davanın KABULÜNE,
2-Ankara İl Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 09.03.2010 tarih ve 30 sayılı kararının İPTALİNE,
3- Dava konusu 1.930,00-TL'nin davalıdan TAHSİLİNE, davacı tarafa ÖDENMESİN E, 4-Davacı taraf kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmiş olduğundan A.A.Ü.T uyarınca 550 TL ücreti vekaletin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
5-Davacı tarafça yapıldığı anlaşılan 10,00 TL dava açma, 12,00 TL P.P., 300,00 TL bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 322,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine.
6- Davalı tarafından yargılama gideri yapılmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
7-Harçlar Yasası uyarınca alınması gereken 18,40 TL başvuru ve 114,64 TL nispi karar ve ilam harcı olmak üzere toplam 133,04 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irat kaydedilmesine,
Dair, davacı vekili ile davalı vekili yüzlerine karşı, gerekçeli karar tebliğinden itibaren 15 günlük temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 14.04.2011
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 E. 2011/19204 K. Karar Aşağıdadır.
T.C YARGITAY 13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2011/9823
KARAR NO : 2011/19204
YARGITAY İLAMI
MAHKEMESİ : Ankara 7. Tüketici Mahkemesi
TARİHİ : 14/04/2011
NUMARASI : 2010/858-2011/309
DAVACI : …. vekili avukat …
DAVALI : …bank A.Ş. vekili avukat …..
Taraflar arasındaki tüketicinin hakem kurulu kararına itirazı davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, 15.12.201.1 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye


Bankaya (Genel Müdürlüğe hitaben) İhtar Örneği
Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneği
Tüketici Mahkemesi Başvuru Dilekçe Örneği
Asliye Hukuk Mahkemesi Başvuru Dilekçe Örneği

Ankara 7. Tüketici Mahkemesi’nde görülen dava da tüketicinin talebi doğrultusunda karar verildi. Mahkeme, tüketici aleyhinde karar veren hakem heyeti kararını da bozmuştu.

Banka, mahkeme kararını kanun yararına bozulması istemiyle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştu.

Bu somut olayda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karar vererek banka tarafından alınan bedelin haksız olduğuna karar veren yerel mahkeme kararını onamış oldu.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur... Kredi sözleşmesini iyice okumak gerekir. Zira sözleşmede (Sabit Faizli) % 2 erken ödeme bedeli kesileceğini kredi alan kabul ve taahhüt eder diye bir madde var ise boş yere  dava açmamak gerekir. Çünkü bu bedelin kesilmesini kabul eden kişi olarak yeniden alacak talebinde bulunmak haklı bir gerekçe değildir. Davayı kaybedebilirsiniz. Bu durumda da karşı tarafın tüm mahkeme masraflarını (yaklaşık 1.000 TL) ödemek zorunda kalırsınız...

Daha fazla bilgi edinmek için;  http://tuketicidostu44.blogspot.com/ ve tuketicibilgi@gmail.com adreslerine başvurabilirsiniz.

Kredi kullanmış ve bu bedeli sizde ödemiş iseniz, bu paranın tarafınıza geri ödenmesini bankanızdan isteyebilirsiniz. Bunun için;

1.    Banka Genel Müdürlüğüne “İhtarname” göndermelisiniz.
2.    İhtara olumsuz yanıt almanız halinde ise 2012 yılı için 1.161,67.-TL altında bulunan şikayetler için İlçe kaymakamlıklarında ve İl Valiliklerinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri’nde bulunan “Tüketici Sorunları Hakem Heyetine bir dilekçe ile başvurabilirsiniz.
3.    1.161,67.-TL’nin üzerinde ki parasal değerlerde doğrudan Tüketici Mahkemesi (Yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi) ne başvurabilirsiniz.

İhtarname Örneği;

İHTARNAME

İhtar Edilen
Muhatap            : (Buraya Bankanızı yazınız.)
Adres                : (Buraya Bankanın Genel Müdürlük adresini yazınız.)

İhtar Eden (Keşideci)    : (Buraya adınız ve soyadınızı yazınız.)
Adres                : (Buraya adresinizi yazınız.)

İhtar Tarihi            : …../……/2012
İhtarın Konusu        : Kredimin yeniden yapılandırılması nedeniyle banka tarafından “ödeme planı değişikliği” adı altında ………………. .-TL alınan bedelin tarafıma iadesinin ihtarı.

Açıklamalar            :
1.    Bankanızın ……………. Şubesinde …./…./20…. Tarihinde, % ……. aylık faiz ve ……. ay vade ile ……………… kredisi olarak ………………….. .-TL kredi aldım.
2.    Aldığım kredinin düzenli olarak taksitlerini öderken, kredi faizlerinde oluşan düşüşlerden faydalanmak için bankanıza yeniden yapılandırma isteğiyle müracaatta bulundum.
3.    Ancak, bankanız benden bu yeniden yapılandırma esnasında hiçbir ön bilgi vermeden ve sözleşme de açık olarak belirtilmemesine rağmen “% 2 erken ödeme bedeli” ve  “ödeme planı değişikliği” adı altında “…………….. .-TL” toplam bedel kesintisi yapmıştır. (31.Mayıs.2007 tarih RG:26538 sayılı yönetmelik ile 4077/10.Maddesi) Alınan bu bedel haksız ve hukuksuzdur. Zira benzer kredi nedeniyle Ankara 7. Tüketici Mahkemesinin 2010/858 Esas ve 2011/309 K. Sayılı kararı ile bankanın aldığı bedelin iadesine karar vermiştir. Kaldı ki bu somut olay neticesinde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2011/9823 Esas ve 2011/19204 K. Sayılı kararı ile yerel mahkemenin bu kararını onamış bulunmaktadır.
4.    Açıklanmaya çalışıldığı üzere bankanızın almış olduğu bedelin haksız ve hukuksuzluğu nedeniyle bunu tarafınızdan iadesini isteme hakkım doğmuştur.
5.    Sayın muhatap; işbu nedenlerle tarafınızı İHTAR ederek, işbu ihtarın tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren anılan bedel “………….. .-TL” nin tarafınızca alındığı tarihten, tarafıma ödeyeceğiniz tarihe kadar mevduat hesaplarına uygulanan en yüksek yasal faizin ilave edilerek toplamının tarafıma 7 gün içerisinde iade edilmesini, aksi durumda fazlaya dair taleplerimi de saklı tutarak yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı İHTAR ederim.
İhtar Eden (Keşideci)
(Adı, Soyadı ve İmza)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets