Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

1 Ekim 2013 Salı

Banka Kredisindeki "Masraf" Kesintisini nasıl geri alabilirsiniz...

 Kredilerden alınan “dosya masrafı, ekspertiz ücreti vd.” kesintileri banka sizinle müzakere etmeden kesintisini yapamaz. Dolayısıyla bu ücret kesintilerini geri alabilmek için aşağıdaki yolu izleyiniz.
1.      Kredi sözleşmenizi mutlaka okuyunuz. Sözleşmenizde bu ücretler belirtilmemiş veya belirtildiği halde sizinle müzakere edilmeden bilginiz ve onayınız olmadan tahsil edilmiş ise,
2.      Bankanın Genel Müdürlüğüne (Mail, Faks veya İadeli Taahhütlü Mektup ile) kesilen bedel/bedellerin tarafınıza ödenmesini isteyiniz. Olumlu yanıt alamazsanız o zaman,

4.      Kesilen bedel miktarı 1.161,67.-TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine dilekçe ile başvurunuz.
5.      Tüketici Mahkemeleri olmayan yerlerde aynı sıfatla “ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİ” yetkilidir.
6.      Mahkemeye müracaat ettiğinizde HMK’ya göre sizden peşin avans gideri ücreti alınır.
8.      Bunun için ilgili mercilere müracaat etmeden önce sözleşmenizi okumanızı, ödeme belgelerini temin etmenizi ve fotokopilerini başvuru dilekçelerinize eklemenizi önemle belirtiriz.
9.      Dilekçe Örneklerini;
10.  Yukarıdaki bilgiler bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir yargı kararı niteliği taşımamaktadır. Dolayısıyla Yargı mercilerine başvurularınızda farklı sonuç almanız halinde derneğimizi bağlayıcılığı yoktur.

Hakem Heyetine Verilecek Örnek Dilekçe:T.C.
…………………………. KAYMAKAMLIĞI
Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na

Şikâyetçi                        :
Adresi                            :

Şikâyet Edilen                  : ……………………….. Bankası A.Ş.
Adresi                             :

Ş. Parasal Değeri              : ……………… .- ¨ (……………………………………. Türk Lirası)
Şikâyet Tarihi                  : ……/…../201..

Şikâyet Konusu              : ………………… Bankası A.Ş. tarafından aldığım ………………. Kredisinden alınan “……………………” masrafı adı altındaki tutar olan “…………… .-TL”nin tarafıma iadesi istemidir.

Açıklamalar                    : 1-) ………………….. Bankası A.Ş. nin ………………….. Şubesinde …../…./201… tarihinde …………………… kredisi olarak “………………………. .-TL” kredi aldım.
2-)Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak tarafıma vermemiştir.
3-)Krediyi veren ……………. Bankası aldığım ……………….. kredisinden ………………… masrafı adı altında “…………….. .-TL” bedel kesintisi yapmıştır. Ancak yapılan kesintiye ait harcamaların belgelerini tarafıma vermediği gibi alınmış bedelin müzakeresini de yapmamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen sözleşmeyi, sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı akdedilmiş bu matbu sözleşmeyi de tarafıma dikte etmiştir.
Aksini ispat krediyi verene aittir.
4-)4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkım doğmuştur. Ayrıca ilgili yasa hükümlerince şikâyet edileni yazılı olarak ihtar etme yükümlülüğüm yoktur.

Hukuki Sebepler                :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller                :Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, emsal yargı kararları ve sair deliller.

İstem ve Sonuç              :İzah olunan nedenlerden dolayı, …………. Masrafı adı altında yapılan kesinti tutarı “……………… .-TL”nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla dilerim.

Şikâyetçi
(Ad, Soyad ve İmza)Ekler                :
1.    Kredi sözleşmesi fotokopisi
2.    Ödeme belgeleri fotokopisi
3.    İhtarname ve Posta gönderi ekleri fotokopisi
4.    Örnek Yargı Kararları fotokopisi

Tüketici Mahkemesine başvuru dilekçesi örneği:……………………………. (     ) TÜKETİCİ MAHKEMESİ
SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı                           : ………………………… (TC Kimlik No: ……………………….)
Adresi                                      :

Davalı                                      : ……………………….. Bankası A.Ş.
Adresi                                      :

Konusu                          : ………………… Bankası A.Ş. tarafından aldığım ………………. Kredisinden alınan “……………………” masrafı adı altındaki tutar olan “…………… .-TL”ye yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iadesi isteminden ibarettir.

Açıklamalar                    : 1-) ………………….. Bankası A.Ş. nin ………………….. Şubesinde …../…./201… tarihinde …………………… kredisi olarak “………………………. .-TL” kredi aldım.
2-)Krediyi veren banka kredi işlemleri sırasında kesintilerle ilgili hiçbir detay bilgiyi sözlü veya yazılı olarak tarafıma vermemiştir.
3-)Krediyi veren ……………. Bankası aldığım ……………….. kredisinden ………………… masrafı adı altında “…………….. .-TL” bedel kesintisi yapmıştır. Ancak yapılan kesintiye ait harcamaların belgelerini tarafıma vermediği gibi alınmış bedelin müzakeresini de yapmamıştır. Yani krediyi veren banka akdedilen sözleşmeyi, sözleşme hürriyeti ilkesine aykırı olarak yalnızca kendi çıkarlarını koruyacak bir hale getirmiştir. Ve tek taraflı akdedilmiş bu matbu sözleşmeyi de tarafıma dikte etmiştir. Aksini ispat krediyi verene aittir.
4-)4077 Sayılı TKH Kanunun 10. ve 6. Maddeleri hükümlerine aykırılık teşkil eden bu banka kesintilerinin iadesinin yapılması ile ilgili olarak yasa hükümlerine göre bunu talep etme hakkım doğmuştur. Ayrıca ilgili yasa hükümlerince dava edileni yazılı olarak ihtar etme yükümlülüğüm yoktur.

Hukuki Sebepler             :4077 Sayılı TKH Kanun ile diğer ilgili mevzuat.

Hukuki Deliller                :Kredi sözleşmesi, ödeme belgeleri, ihtarname, posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi, emsal yargı kararları ve sair deliller.

İstem ve Sonuç              :Arz ve izah olunan nedenlerden dolayı,
1-) …………. Masrafı adı altında yapılan kesinti tutarı “……………… .-TL”ye yasal en yüksek değişken faizin eklenerek toplamının tarafıma iadesine,
2-) Yargılama giderleri ile ücreti vekâletin davalıdan tahmiline karar verilmesini saygıyla dilerim.    /     /201..

Davacı
(Ad, Soyad ve İmza)Ekler                :
1.    Kredi sözleşmesi fotokopisi
2.    Ödeme belgeleri fotokopisi
3.    İhtarname ve Posta gönderi ekleri fotokopisi
4.    Örnek Yargı Kararları fotokopisi

YARGITAY KARARIT.C.

YARGITAY
13. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2012/1386
KARAR NO : 2012/5231
Y A R G I T A Y İ L A M I
MAHKEMESİ : Kırıkkale 2. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TARİHİ : 27/10/2011
NUMARASI : 2011/260-2011/258
DAVACI :
DAVALI :
Taraflar arasındaki tüketicinin korunması hakkındaki kanun hükümlerinin uygulanması davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
K A R A R
Davacı, evini ipotek vermek sureti ile davalı bankadan kredi çektiğini, paranın kendisine tesliminden itibaren bir aylık süre dolmadan borçlu konumuna düşürülüp faiz ödediğini, dosya masrafı ve ekspertiz tayini adı altında 1.500,00 TL. masraf kesildiğini, bu miktarların fahiş ve haksız olduğunu, ayrıca hukuka aykırı olarak ve gerekli bilgi verilmeden hayat sigortası yapıldığını bildirerek davalı tarafından tahsil edilen dosya ücretinin, ekspertiz ücretinin 400,00 TL.sinin, gecikme faizinin tarafına iadesine ve hayat sigortası poliçesinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.
2- Davacı kredi sözleşmesi gereğince kendisinden dosya masrafı adı altında 1.500,00 TL masraf istendiğini ve hesabına borç kaydedildiğini ileri sürmüş ve haksız olarak talep edilen bu miktar yönünden de ödediği bedelin istirdadını talep etmiştir. Davalı bankanın kredi açılırken yapması mutad ve zorunlu olan masrafları isteyebileceğinin kabulü gerekir. Ne var ki; bunun dışında sebebi ve dayanağı açıklanmadan dosya masrafı adı altında bir para talep edilmiş veya sözleşmeye bu yönde bir hüküm konulmuş ise böyle bir sözleşme hükmünün 4077 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince haksız şart olarak kabulü zorunludur. Mahkemece davalıdan dosya masrafı adı altında talep edilen miktar konusunda açıklama yapmasının istenmesi ve gerektiğinde bu hususta bilirkişiden rapor alınarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.
SONUÇ : Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenle davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2.bentte açıklanan nedenle kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 1.3.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bu sayfayı Tüketici Hukuku Akademisi Mehmet İmrek, tarafından hazırlamıştır.
Her hakkı Tüketici Hukuku Akademisi’ne aittir. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Sayfalar

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets