Hesap İşletim Ücreti

DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN VE 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARI İLE BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" ALAMAYACAK

Sayfalar

Site İçinde Ara

Tüketici Hakem Heyeti Kararı Nasıl İcraya Konulur Yeni Tüketici Kanunu ve Uygulamaları İle Neler Değişti Tüketici Davalarında Belirsiz Alacak Meselesi Bıktıran SMS Reklamlarını Şikayet Edebilirsiniz Bizi Facebook ve Twitter'dan Takip Edebilirsiniz Bize Yazın Cevap Verelim
DANIŞTAY 15. DAİRESİ 2014/9570 ESAS, 06/02/2018 GÜN ve 2018/1194 KARAR, SAYILI KARARINA GÖRE; BANKALAR VADESİZ MEVDUAT HESAPLARINDAN "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" BEDELİ ALAMAYACAK

19 Temmuz 2018 Perşembe

İHTARNAME’nin Yazılması ve Hukuki Önemi

İHTARNAME’nin Yazılması ve Hukuki Önemi

Alacak ve borç ilişkisinden kaynaklanan ihtilaf ve uyuşmazlıklarda hukuki çözüm yolu olarak muhataba ihtarname keşide edilmesi, sorunun çözümünde önemli bir estrümandır.
İhtarname ile borçlu, alacaklısına karşı vadesinde ödenmeyen borcundan dolayı temerrüte düşmesi demektir. Alacaklı, ihtarname ile borçlusundan ihtar tarihinden itibaren uğradığı zarara karşılık faiz talep etme hakkını elde eder. Tüketici davalarında da ihtarın yeri davaya etkisi bakımından oldukça önemlidir. Zira son zamanlarda konut kredisi ve diğer tüketici kredilerinden bankalarca kesilen dosya masrafı ve diğer zorunlu olmayan kesintilerin tahsili amacıyla Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri nezdinde açılan davalarda tüketicinin, faiz talep etme hakkı ve faizin başlangıç tarihi bakımından çok önem kazanmıştır. Bu bakımdan dava açmadan önce muhataba ihtarname keşide edilmesi, sorunun çözümünü kolaylaştırmada ve olası dava sürecinde oldukça etkin bir netice doğuracaktır.

Tüketici davalarında, İHTARNAME’nin noter vasıtasıyla yapılması şart değildir. Zaten noterlerin ihtarname yazmadıklarını da hatırlatmak gerekir. İhtarnamenin muhataba teyitli faks, internet üzerinde e-posta yoluyla veya iadeli taahhütlü mektup şeklinden birisi ile gönderilmesi gerekir.

16 Temmuz 2018 Pazartesi

Tüketici Hakem Heyetleri Yeniden Yapılandırılıyor

Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla 1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az bir tüketici hakem heyeti kurulmuş ve geçen 23 yıllık sürede tüketici hakem heyetleri, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla önemli bir görev üstlenmiştir. Bugün itibariye 81'i ilde ve 921'i ilçede olmak üzere toplam 1011 tüketici hakem heyeti faaliyet göstermektedir. Ancak, aradan geçen süre içerisinde hakem heyetlerinin yapısının yeniden gözden geçirilerek günün gelişen ve değişen şartlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırılması ihtiyaç ve gerekliliği ortaya çıkmıştır.

6 Temmuz 2018 Cuma

Danıştay, bankaların aldığı o ücretin alınmasını iptal etti.

DANIŞTAY, BANKALARIN HESAP İŞLETİM ÜCRETİ ALMASINI İPTAL ETTİ.

Bankalararası kart merkezinin 2018 yılı 1. dönem verilerine göre vadesiz mevduat hesaplarına bağlı olarak kullanılan banka kartı sayısının 134.580,995 adet olduğunu açıklamıştı.

Bu vadesiz mevduat hesaplarından bankalar, geçmiş yıllarda yasal bir mevzuata dayanmadan değişik miktarlarda olmak üzere ve zaman zaman da aşırı yüksek tutarlarda "HESAP İŞLETİM ÜCRETİ" adı altında ücret kesintisi bedeli almış ve bu haksız bedel kesintileri haberlere konu olmuştu. Yargı mercileri bu konuyla ilgili açılan davalar da, farklı gerekçeler ile açılan davaları tüketiciler aleyhine hükme bağlamış ve bankaların ellerini güçlendirmişti...


Tüketicilerden gelen çok sayıda şikayet üzerine Tüketici Sorunları Derneği, TÜSODER eski genel başkanı Av. Rıdvan Yıldız, konuyu yargıya taşımıştı. Dernek avukatı 3 Ekim 2014 yılında BDDK tarafından resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğin bazı maddeleri ile hesap işletim ücretinin alınmasının yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini içeren davayı Danıştay da açmıştı. Danıştay, ara kararında hesap işletim ücretinin alınmasının yürütmesini durdurmuştu... Bankalar bu arar karar üzerine paniklemiş ve hemen lobi faaliyetleri yaparak davanın reddi için büyük çaba göstermişlerdi. Danıştayın öceki ara kararı ile bankalar, buradan elde ettikleri fazi dışı gelirlerinden büyük miktarda mahrum kalmışlardı.

15 Eylül 2017 Cuma

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?


1-) TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?
      Başvurular; 
  •  Bir dilekçe ile bizzat (elden) yapılabileceği gibi, yapılan son yönetmelik (Resmi Gazete: 11 Ağustos 2017 Cuma, Sayı: 30151) değişikliği ile;

• e-devlet (TÜBİS) Tüketici Bilgi Sistemi üzerinden,
• posta yoluyla (Taahhütlü Mektup- Kargo)

Tüketici Mahkemesi hangi illerde var.

Tüketici Mahkemeleri.

2017 yılı itibariyle 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında parasal değeri 3.610,00 TL'nin üzerindeki (Bu miktar her yıl artırılmaktadır.) şikayetler için Tüketici Mahkemesinde dava açılması zorunludur. Veya şikayetin parasal değerine bakılmaksızın manevi tazminat talepli şikayetlerde de Tüketici Mahkemesinde dava açılabilmektedir.

Tüketici Mahkemesinde dava açan bir tüketici her türlü harçtan muaftır. Ancak dava açılışında HMK. 120. maddesi gereğince "Peşin avans gideri" alınmaktadır. 

Tüketici Mahkemesi bulunmayan illlerde (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli olup bu mahkemelerde dava açılabilmektedir.

Tüketici Mahkemesi bulunan iller aşağıdaki tablodadır.


8 Ağustos 2017 Salı

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.

Emekli maaşına yapılan haczin kaldırılması dava dilekçesi örneği.
Borç kesinleşmeden önce emekliden maaşına haciz konulması için önceden alınan muvafakkatname mahkemelerce kabul edilmemektedir. Bu nedenle emekli maaşına haciz konulan bir emekli İcra Hukuk Mahkemesinde dava açarak emekli maaşı hesabından yapılan kesintileri geri alabilmektedir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/12436 Esas, 02/02/2017 Tarih ve 2017/1233 Karar sayılı kararıda bu doğrultudadır.

5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

Ayrıca haciz işlemi talebinde bulunan yetkili personel hakkında görevi kötüye kullanma ve hakkın, haksız olarak ele geçirilmesi (İhkak-ı hak) suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır. Yine burada haciz işlemini tatbik eden icra memuru hakkında da, Kanuna aykırı işlem yapmak ve görevini kötüye kullanma suçundan Cumhuriyet Savcığı'na suç duyurusunda bulunulmalıdır.

DİĞER EMSAL KARARLAR
YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ-2014 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)
YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ-2015 YILI KARARI>>>>> İNDİR. (PDF)

3 Ağustos 2017 Perşembe

Emekli maaşına haciz konulamaz.


5510 Sayılı Kanun’un 93 üncü maddesinde; Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen aylık ve gelirlere, sadece SGK’ya olan borçlar ve nafaka borçları için haciz konulabiliyor.

EMEKLİDEN BORÇ KESİNLEŞMEDEN ÖNCE MUVAFAKKATNAME ALINMASI- EMEKLİ MAAŞINA BLOKE KONULMASI- ÖDENEN BEDELLERİN İADESİ TALEBİ.

T.C.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi        
Esas No          : 2015/12436
Karar No       : 2017/1233
Karar Tarihi : 02.02.2017

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Güvenli İnternet İhbar

FLAŞ... FLAŞ... FLAŞ... TURKCELL'E YARGI ŞOKU..!

Tüketici Hukuku Akademisi

Yorum EkleTüketici Hukuku Akademisi

BİLGİ: CEP TELEFONU VEYA E-POSTA ADRESİNİZE GELEN "DOSYA MASRAFI VE KREDİ KARTI AİDAT KESİNTİLERİNİ GERİYE DOĞRU 10 YIL OLARAK ALIYORUZ" ŞEKLİNDEKİ SMS, MAİL VE SESLİ ÇAĞRILARA İTİBAR ETMEYİNİZ... BU BİR DOLANDIRICILIKTIR!!!

Yorum Ekle

ip adresi

Paylaş- Twitle-Mail- Yazdır-Ekle

Tüketici Hukuku Akademisi Gadgets